ร่วมอนุโมทนาบุญ พิธีอุปสมบท

25 ธันวาคม 2566 โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด นำโดยว่าที่ร้อย …

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 ดร.ชัยณรงค์ อดทน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ และกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ไ …

โรงเรียนสีขาว

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 นำโดยท่านกิตษฎา วันนา ผู้อ …

สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในสถานศึกษา

25 ธันวาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปัทมาภรณ์ ศรีสุระ พร้ …

กิจกรรมวันคริสต์มาส

25 ธันวาคม 2566 โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด นำโดยว่าที่ร้อย …

กีฬากลุ่มเครือข่ายฯอำเภอยางชุมน้อย