โรงเรียนบ้านบอนวิทยายา กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ร่วมกับ อบต.บึงบอน

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโรงเรียน 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโรงเรียน 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ ตำบลบึงบอน อ.ยางชุมน้อย

กิจกรรมวันเข้าพรรษา โรงเรียนบ้านบอนวิทยา

14 มิย.2561 ไหว้ครูบอนวิทยาและรับน้องป.1

ไหว้ครูบอนวิทยา

กศน.นำความรู้สู่บอนวิทยา

15 มิถุนายน  2561  กศ น.นำความรู้สู่บอนวิทยา