พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา “พสน”

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับ CEO วังหิน 1

ประชุมกรรมการตัดสินศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 CEO วังหิน 1

รับมอบพันธุ์ผัก

ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายสามัคคี วงศ์ใหญ่ ผ …