ประชาสัมพันธ์การเดินทางไกลลูกเสือสำรองโรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ

อบรมขยายผลวิทยากร และผู้ประเมินการดำเนินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

วันที่ 27 มกราคม 2567 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปัทมาภรณ์ ศรีสุร …

ประกาศโรงเรียนบ้านซำโพธิ์ เรียกผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับถัดไปมาปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ส่งภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

โรงเรียนบ้านบอนวิทยา ได้ต้อนรับ ท่านศึกษานิเทศก์ชนาภัทร …

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ร่วมบริจาคซื้อไม้กวาด

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน และทรัพย์สินภายในโรงเรียนฯ ได้จ้างเหมาช่างเพื่อ “ปรับปรุง-ซ่อมแซม กล้องวงจรปิด ให้ใช้งานได้อย่างทั่วถึง และสามารถตรวจสอบได้อย่างทันท่วงที เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา