กิจกรรมวันปีใหม่ วันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๓ และกีฬาสีภายใน

ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม Montessori โรงเรียนบ้านหนองหวาย อ.กันทรารมย์และการเรียนรู้ด้วยระบบ DLTV โรงเรียนบ้านสร้างเรือ อ.ห้วยทับทัน

C

ประกาศรายช่ืือผู้มีสิทธิ์สอบครูธุรการ

ครูธุรการ

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบครูธุรการ

ครูธุรการ

ประการรับสมัครครูธุรการโรงเรียนบ้านดอนกลาง

ประกาศรับสมัครธุรการโรงเรียนบ้านดอนกลาง

กิจกรรมวันสันติภาพสากล 21 กันยายน

โรงเรียนบ้านดอนกลางจัดกิจกรรมอ่านสารสันติภาพและสงบน่ิงร่วมอธษฐาน เน่ืองในวันสันติภาพสากล ๒๕๖๑