82 ปี โรงเรียนชุมชนหนองสังข์

พิธีทำบุญตักบาตรวันครบรอบ วันก่อตั้งโรงเรียนชุมชนหนองสังข์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้มีอุปการคุณของโรงเรียนที่ล่วงลับไปแล้ว

กิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสามัญ เนตรนารีและลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2563

  วันเสาร์ ที่ 23 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตยได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสามัญ เนตรนารีและลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย โดยมีคณะครูร่วมเดินทางไกลและจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ จำนวน 5 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 ฐานระเบียบแถว ฐานที่ 2     กฎและคำปฏิญาณ ฐานที่ 3 ผจญภัยใต้ทะเลลึก ฐานที่ 4 เงื่อนพาเพลิน และฐานที่ 5กู้ระเบิด นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานและผ่านการประเมินทุกกลุ่ม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในหลาย ๆ ด้าน ฝึกความอดทนและทักษะในการเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดีอีกด้วย

ประชุมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ คณะศึกษานิเทศก์นำโดย ท่าน ศน.ทองคำ จันทร์โสภา และ ศน.ศันธณีย์ โคตรวงศ์ ได้มาให้ความรู้และคำแนะนำในการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อพร้อมสำหรับการประเมินดาวดวงที่ ๒และดาวดวงที่ ๓

ประชุมจัดทำแผนส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา

นายสมสมัย นาราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ พร้อมด้วยคุณครูศิริประภา แก้วคำ ได้เข้าร่วมประชุมทำแผนส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษา ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเปือยนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร คุณครูปัทมา พิมพ์ศรี คุณครูณัฐวุฒิ ศิลาโชติ คุณครูขวัญกาญดา บุตรงาม คุณครูจรินทร นาสารีย์ คุณครูวรัชยา นิลไทย คุณครูพัชรีพร สุดยอดสุข คุณครูเกวลิน ณ นิมิตร ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษา ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน เรื่องระดมทรัพยากรผ้าป่าโรงเรียน เดือนเมษายน ๒๕๖๔ เพื่อซ่อมแซมเสาอาคารเรียน ๔๐ ปี การพัฒนาโรงเรียน การป้องกันโรคโควิด -19 ในการนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยได้มอบต้นมะละกอให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ปลูกตามหลักปรัขญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทางโรงเรียนบ้านเปือยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูซอด ฉีดวัคซีนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเวาะ

วันที่ 22 มกราคม 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูซอด ได้มาฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

21 ม.ค.2564 โรงเรียนบ้านพันลำ สพป.ศก.๑ มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จาก “กสศ.”

โรงเรียนบ้านบกขี้ยางยินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ ร.ต.กันทรา เขียวอ่อน ด้วยความยินดียิ่งค่ะ

ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 บริจาคเงินเพื่อสมทบสร้างกำแพงแลพประตูหลังอาคารปฐมวัยหลังใหม่

วันที่ 21 มกราคม 2564 ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง บริจาคเงินเพื่อสมทบสร้างกำแพงและประตูหลังอาคารปฐมวัยหลังใหม่ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย