วันที่ 27 กันยายน 2564 โรงเรียนบ้านหนองไฮ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต้านภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)และการทำเจลล้างมือ ปีการศึกษา 2564

วันที่ 27 กันยายน 2564 โรงเรียนบ้านหนองไฮ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต้านภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(COVID-19)และการทำเจลล้างมือ ปีการศึกษา 2564

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วันที่ 28 กันยายน 2564 โรงเรียนบ้านมะกรูดจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาตไทยและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประชาสัมพันธ์ปีที่ 2 ฉบับที่ 9/2564 ประจำเดือน กันยายน 2564

ประชาสัมพันธ์ปีที่ 2 ฉบับที่ 9/2564 ประจำเดือน กันยายน 2564

การอบรม โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

ในวันที่ 22 กันยายน 2564 โรงเรียนบ้านสว่างนำโดยท่านผู้อำนวยการศิรินทิพย์วรา แสงม่วง ได้นำคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมอบรมโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นตำบลทุ่งสว่าง ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งสว่าง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น และเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดกับนักเรียน โดยนักเรียนได้ให้ความสนใจร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

การประชุมสามัญประจำปี 2564

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลธาตุ-ทุ่งสว่าง

ในวันที่ 21 กันยายน 2564 โรงเรียนบ้านสว่างได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสามัญประจำปี 2564 ของกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลธาตุ-ทุ่งสว่าง ดำเนินการประชุมโดยท่านผู้อำนวยการศิรินทิพย์วรา แสงม่วง ในนามของประธานกลุ่มเครือข่าย ซึ่งท่านได้ชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่ม และเป็นการสร้างขวัญและกำลังให้กับคุณครูที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ ภายใต้ภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 และในการนี้ท่านตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ ได้ออกมาพบปะกับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ในการประชุมครั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่าอย่างเคร่งครัด