ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เชิญชวนร่วมระดมทุนปรับปรุงสนามเด็กเล่นและจัดชื้อเครื่องเล่นสนาม

วันที่ 25 พฤศจิิกายน 2564 โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา นำโดย ผอ. วิเศษ ไชยอุดม คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประชุมปรึกษาหารือดำเนินการระดมทุน ปรับปรุงสนามและจัดชื้อเครื่องเล่นสนาม เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของเด็กนักเรียนให้มีคุณภาพ

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มเด็ก อายุ ๕-๑๒ ปี

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน นำโดยนายอุทัย สมใจเพ็ง อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับ โรงพยาบาลกันทรารมย์และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนผึ้ง ได้จัดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มเด็ก ๕-๑๒ปี จำนวน ๑๐๐ คน ในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔   จัดกิจกรรมอบรม และตรวจสุขภาพร่างกายให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในด้านทันตสุขภาพ และการดูแลสุขภาพฟันอย่างถูกวิธี

พิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  นายอุทัย สมใจเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน รับมอบตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีรับตราพระราชทานให้กับโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน จำนวนทั้งสิ้น ๗๔ โรงเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน“ตามหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่” ว PA (Performance Agreement)

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ทวีศักดิ์ นามศรี  ผอ. สพป. ศก. เขต ๑ และท่าน รองคำโพธิ์  บุญสิงห์ รองผอ. สพป. ศก. เขต ๑ ได้ให้เกียรติมาเปิดการอบรมการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ว PA ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา โดยมี ท่าน ดร. สุริยัน  พรมจำปา และ ท่าน ศน. นันท์นภัส ปภินวัช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่ม  CEO เมืองพระธาตุเรืองรอง

ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครู รร.อนุบาลกันทรารมย์ ศึกษาดูงาน รร.คุณธรรม สพฐ.

รับสมัครสอบคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕