โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสงดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียน ทุนเสมอภาค ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อความเมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

การติดตามการเรียนออนไลน์ในสัปดาห์ที่ 3

การใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ผ่านระบบคัดกรอง ช่วง Covid 19

โรงเรียนบ้านโนนแกดนำโดย นางวาสนา สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร มอบทุนช่วยเหลือนักเรียน ทุนเสมอภาคภายใต้ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

พร้อมทั้งประชุมสรุปผลการจัดการเรียนการสอนทางไกล ช่วงสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

พัฒนาโรงเรียน

วันที่ 3 มิ.ย. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียน

สรุปการจัดการเรียน DLTV (18-31 พ.ค. 63)

ท่อระบายน้ำโคกหนองนาโมเดล

วันที่ 1 มิ.ย. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ทำท่อระบายน้ำที่โคกหนองนาโมเดล

ติดตามผลและเยี่ยมบ้านนักเรียน

วันที่ 1 มิ.ย. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาติดตามผลการเรียนทางไกลและเยี่ยมบ้านนักเรียน