โรงเรียนบ้านดินดำ สอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นำโดย นางสาวปัณณ์พร สมร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินดำ และกรรมการคุมสอบจากโรงเรียนบ้านผักขะ ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๖  เป็นการทดสอบวัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านดินดำ เข้าสอบ 11 คนคิดเป็น 100% ในการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

แนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต พร้อมด้วยนางรำไพ อดทน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ ได้นำคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นไปแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสร้างหว้า โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี และโรงเรียนบ้านโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันเด็กแห่งชาติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจาน

มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข

กิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญ โรงเรียนบ้านรุ่ง