เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19

ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านโพนยาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถาณการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านโพนยาง โดยท่านผู้อำนวยการ นายคงศักดิ์ งามล้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนยาง ได้จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโพนยาง โดยมีการชี้แจงมาตราการการป้องกันโรค แนวทางการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาของโรงเรียนที่ผ่านมา และจ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี และทุนการศึกษามอบให้กับผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนบ้านโพนยาง เตรียมรับการเปิดภาคเรียน

โรงเรียนบ้านโพนยาง นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ คงศักดิ์ งามล้วน และคณะครูโรงเรียนบ้านโพนยาง เตรียมพร้อมรับการเปิกภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถาณการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเต็มกำลัง

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทำความเข้าใจในการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ แจกเงินค่าชุดนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียนและนม

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องเรียน อนุบาล 1-3

วันที่ 8 มิ.ย. 2564 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง และคณะครูได้ควบคุมดูแล การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียนอนุบาลปีที่ 1-3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว