กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕  นำโดย นายวิเศษ ไชยอุดม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา

นายบัณฑิต วงษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน

 ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ ผู้พระราชทานกำเนิด“ลูกเสือไทย”  และแสดงความจงรักภักดีต่อ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดย นายวิเศษ ไชยอุดม ประธานในพิธี ได้ถวายเครื่องสัการะ

และทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกเสือ-เนตรนารี

เป็นผู้มีระเบียบ วินัย เข็มแข็ง อดทน และมีความเสียสละ

กิจกรรมภาษาไทยวันละ 2 คำ เเละกิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษ เเละภาษาจีน ของลูกๆนักเรียนโรงเรียนบ้านพันลำ ในทุกๆตอนเช้า

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ส่งภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

โรงเรียนบ้านดงบัง (คุรุราษฎร์พัฒนา) จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565

https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87-%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2-107924354422341

กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย และต่อต้านยาเสพติด2565

https://www.facebook.com/BanburaphaSchoolKRSSK/?ref=page_internal

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)