ต้อนรับคณะศึกษานิเทศน์จากสำนักงานศึกษาธิารจังหวัดร้อยเอ็ด

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2567

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองให้มีสำนึกรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566