กิจกรรม “ค่ายคุรุชนคนคุณธรรม”

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายทัพพ์เทพ พิทักษ์ไหมทอง ผู้อำน …

ประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับกลุ่มเครือข่าย CEO กลางกันทรารมย์

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 โรงเรียนบ้านผักบุ้งดำเนินการประชุมประจำเดือนธันวาคม เพื่อวางแผน กำกับติดตาม และสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

ร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564    โรงเรียนบ้านหนองโน …

ทำบุญตักบาตร เนื่องในงานบุญประเพณี “ผักบุ้ง ตุ้มโฮม ฮ่วมบุญข้าวเปลือก”