กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา 2566

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นป. 3 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียนรับการประเมินโครงการดอกผลกองทุนเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคีย …