โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

ดำเนินการมอบเงินตามโครงการ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ภาพข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายนพดล จำเริญ รักษาการใน …

พิธีถวายราชสดุดี ประจำปี 2565

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มได้จัดพ …