ร่วมบุญประเพณีมหาสังฆทาน วัดโพธิ์ศรี บ้านเปือย

วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ ๒๕๖๕ นายทัพพ์เทพ พิทักษ์ไหมทอง ผู …

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑

การประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต1-4

กิจกรรม โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นายทัพพ์เทพ พิทักษ์ไหมท …

ร่วมเป็นวิทยากรอบรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน( OBEC Content center )

วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านผักบุ้ง

       วันจันทร์ที่ 29 สิ …

วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านผักบุ้ง

ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านผักบุ้ง เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒ …

วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านผักบุ้ง

       วันจันทร์ที่ 29 สิ …