โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ขอขอบคุณ คุณแม่สมร นัยพัฒน์ที่ได้มอบทุนการศึกษา ขนม,ไอศกรีมให้กับนักเรียน

โรงเรียนบ้านดินดำ อ.ยางชุมน้อย ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

กิจกรรมโครงการสุภาพบุรุษจราจร 5S และโครงการเปิดโรงเรียน เปิดโรงรถ

กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ของโรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวาประจำปีการศึกษา 2566

หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าตรวจงานโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา ประจำปีการศึกษา 2566