กิจกรรมชุมชน 28/01/2565 โรงเรียนกระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล)ร่วมทำบุญตักบาตรที่ อบต.ตำแย ค่ะ

มอบทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ.

https://www.facebook.com/NongWaengNonkhunSSK1/photos/a. …

ขยายเวลาการรับสมัครโครงการเดิน-วิ่ง 100 ปี โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วันที่  26  มกราคม  2564 โรงเรียนบ้านสว่าง นำโดยท่านผู้ …

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วม

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน วันที่  2 …

โรงเรียนบ้านผักบุ้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนปลอดขยะ ให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยการถอดบทเรียนจากการชมวิดีทัศน์เรื่อง “ลูกชายคนเก็บขยะ” นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมกลุ่มการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ถอดบทเรียน และนำเสนองานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 นำโดย ท่านผู้อำนวยการระหงค์ นันโลหิต พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายบริหารภายในโรงเรียน ได้เยี่ยม และให้ขวัญกำลังใจกับ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 19 -21 มกราคม 2565

การนิเทศห้องเรียน ตามอัตลักษณ์คุณธรรมโรงเรียน