ประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 6/2563 ประจำเดือนกันยายน 2563

ประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 5/2563 ประจำเดือน สิงหาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 3/2563


มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน ฉบับที่ 2/2563

สรุปการจัดการเรียน DLTV (18-31 พ.ค. 63)

พิธีเปิดกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ “จามจุรีเกมส์’60”

วันที่ 27 ธันวาคม 2560  โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ นำโดยนายสุรชาติ  ทอนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ นางสาวณัฐรดา  การุวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ “จามจุรีเกมส์’60” เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน สร้างความรักความสามัคคี ประสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน  โดยได้รับเกียรติอย่างสูง จากท่านสุรชาติ  ชาญประดิษฐ์  อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือจนทำให้กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จลุล่วงตามเป้าประสงค์

                     

บรรยายพิเศษ และมอบนโยบาย “ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย ด้วยใจไทยกันทรารมย์”

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ให้เกียรติเป็นประธาน บรรยายพิเศษ และมอบนโยบาย “ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย ด้วยใจไทยกันทรารมย์” พร้อมพบปะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในเขต อ.กันทรารมย์ โดยการสนับสนุนของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา อำเภอกันทรารมย์ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

                    

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์รับนิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำชี้แนะ ให้กำลังใจ ที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ท่านเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ และคณะศึกษานิเทศก์ ได้มานิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำชี้แนะ ให้กำลังใจ ครูผู้ฝึกสอนและลูกๆ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง ๑๕ กิจกรรม ขอขอบคุณท่านอีกครั้งค่ะ

 
   

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ เพืี่อรายงานผลการจัดการศึกษา รับทราบข้อมูลผลการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียน ชี้แจงข้อปฏิบัติต่างๆ การดำเนินงานในภาคเรียนที่ ๒ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านประสิทธิ์ บัวแย้ม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากท่านผู้ปกครองนักเรียน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้