ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี นำโดย นายพัฒนศักดิ์ บางใบ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนได้ร่วมด้วยช่วยกันร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

การนิเทศห้องเรียน

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี นำโดย นายพัฒนศักดิ์ บางใบ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศ ได้ติดตามนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคณะครู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ พัฒนา เพิ่มศักยภาพ สร้างปฏิสัมพันธ์ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้สามารถใช้ความรู้ความสามารถเต็มขีดความสามารถของแต่ละบุคคล

แนะแนวทางการสอบธรรมสนามหลวงประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 พระอธิการสุพิศ สุจิตฺโต มาให้ความรู้และแนะแนวทางการสอบธรรมสนามหลวงประจำปี 2562 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ได้เข้าร่วมพิธีรับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี 2562 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีนายเด่น บุตะเคียน และนายวรวุฒิ สุทนต์ เข้าร่วมพิธีรับรางวัลในครั้งนี้

นิเทศ ติดตามและการพิจารณาคุณภาพแบบบูรณาการพัฒนาโรงเรียนแนวทางมูลนิธิยุวสถีรคุณ(มูลนิธิยุวพัฒน์)

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ยินดีต้อนรับคณะนิเทศ ติดตามและการพิจารณาคุณภาพแบบบูรณาการพัฒนาโรงเรียนแนวทางมูลนิธิยุวสถีรคุณ(มูลนิธิยุวพัฒน์) จากนางทัศสินี ภักดีสมัยวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.1 และ นายอุเทน คำสิงห์นอก ศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้มาให้คำแนะนำ ชี้แนะแนวทางในครั้งนี้

ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ได้ต้อนรับคณะประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน นำโดย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายตะวันฉาย ธนาเดชาไพทูรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว นายสุเทพ บุญเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสายหนองหว้า นางวยุรีย์ ศิริโชติ ศน.สพป.ศก.1 นางพัชญ์ภศุ ศรสำแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ขอขอบคุณคณะประเมินผลการปฏิบัติงาน มา ณ โอกาสนี้

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

นำเสนอปากเปล่าโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ได้นำนักเรียนร่วมนำเสนอปากเปล่าโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศก.1

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ได้ต้อนรับท่าน ศน.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ที่ได้มานิเทศ ติดตามก่อนการประเมินกิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ (มูลนิธิยุวพัฒน์) แบบมีส่วนร่วมจังหวัดศรีสะเกษ