อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่

เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี  ได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ  และสามัญรุ่นใหญ่  เพื่อประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ลูกเสือ – เนตรนารี)  ประเมินผลตามหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านโนนสายหนองหว้า 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 (สนามสอบโรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี)

เมื่อวันที่ 1 – 2 กุมพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ในวันที่  1-2  กุมภาพันธ์  2563 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้น ป.1-5 ณ อุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี (สวนสัตว์อุบล)

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี  ได้จัดทำโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ปีการศึกษา  2562  โดยนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1-5 จำนวนนักเรียน  102  คน  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน  22  คน  เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ อุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี  (สวนสัตว์อุบล)  และวัดพระธาตุหนองบัว  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี          

เดินทางไกลลูกเสือสำรอง

เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี  ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑-๓  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒  เพื่อเป็นการวัดและประเมินผลนักเรียนด้านผลการพัฒนาผู้เรียน 

ติวสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ได้ต้อนรับ นางวยุรีย์ ศิริโชติ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ที่ได้ให้ความรู้ ใช้ความสามารถ เพื่อติวสอบ O-NET ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทางผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง

อบรมธรรมสัญจร (เชิงบูรณาการ)

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ได้ต้อนรับพระมหาจิรพัฒน์ จิรปุญโญ วิทยากรอบรมธรรมสัญจร จากวัดบ้านโพนยาง ที่ได้มาอบรมในเรื่องศีลธรรม คุณธรรม อีกทั้งยังนำความรู้ ความสามารถในด้านการแก้ปัญหาต่างๆ มาอบรมเพื่อให้นักเรียนและเยาวชนได้นำแก้ไขและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย

วันครู 16 มกราคม 2563

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี นำโดยนายพัฒนศักดิ์ บางใบ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมงานวันครู ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา

วันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี  กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  2563  การจัดงานวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้  เพื่อต้องการให้เห็นความสำคัญของเด็กและต้องการให้เยาวชนของชาติ  ได้รับความสนุกสนาน  กล้าแสดงออกในทุก ๆ ด้าน  และเป็นขวัญกำลังใจ  เพื่อให้คณะครู  บุคลากร  ผู้ปกครองและนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน  โครงการวันสำคัญ  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  รวมทั้งได้นำนักเรียนร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกับเทศบาลตำบลบุสูง ในวันที่ 11 มกราคม 2563 อีกด้วย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ กิจกรรมการแข่งขัน 3 รายการ ได้แก่ 1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-3 2. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-3 3. การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ม.1-3

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2/2562

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษา และจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 ณ อาคารห้องเรียนศาสตร์ประราชาโรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี