รับเกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ระดับชาติ และโรงเรียนปลอดขยะ ระดับกรม

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี โดยนายพัฒนศักดิ์ บางใบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ขึ้นรับเกียรติบัตร 2 รายการ ได้แก่ สถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น ระดับชาติ และโรงเรียนปลอดขยะ ระดับกรม จาก ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

ตำรวจภูธรอำเภอวังหิน ให้ความรู้การจราจร

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี นำโดยนายพัฒนศักดิ์ บางใบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ต้อนรับคณะตำรวจภูธร อำเภอวังหิน ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถนำไปปฏิบัติขณะใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนและเสริมสร้างวินัยจราจรให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถได้รับความบันเทิงและความสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย

แนะแนวการศึกษาต่อ

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ได้ต้อนรับคณะครูจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ ที่ได้มาแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อของนักเรียนที่ใกล้จะจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563

ความร่วมมือในการควบคุมโรคไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี นำโดยนายพัฒนศักดิ์ บางใบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี คณะครูและนักเรียน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์การควบรุมโรคไข้เลือดออก เพื่อรณรงค์การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และกำจัดลูกน้ำยุงลายในโรงเรียนและชุมชน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธี และเหมาะสม

ประชุมประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2562

วันที่ 23 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงข้อราชการ และติดตามผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา พร้อมการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียน

“ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑”

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนาธรรม กิจกรรม สวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ ได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับที่ 3

ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี นำโดย นายพัฒนศักดิ์ บางใบ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนได้ร่วมด้วยช่วยกันร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

การนิเทศห้องเรียน

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี นำโดย นายพัฒนศักดิ์ บางใบ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศ ได้ติดตามนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคณะครู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ พัฒนา เพิ่มศักยภาพ สร้างปฏิสัมพันธ์ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้สามารถใช้ความรู้ความสามารถเต็มขีดความสามารถของแต่ละบุคคล

แนะแนวทางการสอบธรรมสนามหลวงประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 พระอธิการสุพิศ สุจิตฺโต มาให้ความรู้และแนะแนวทางการสอบธรรมสนามหลวงประจำปี 2562 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑