อ่างล้างมือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี นำโดย นายพัฒนศักดิ์ บางใบ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมกันสร้างอ่างล้างมือเพื่อป้องกันการติดเชื้อของไวรัสโคโรนา 2019 หน้าอาคารเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี นำโดย นายพัฒนศักดิ์ บางใบ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนในเขตบริการ และนักเรียน ได้พัฒนาโรงเรียนโดยการตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้า ทำความสะอาดบริบทภายในโรงเรียน พร้อมที่จะเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-19) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี นำโดยนายพัฒนศักดิ์ บางใบ และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้กับชุมชนได้รับทราบและเข้าใจในการจัดกิจกรรม และได้ต้อนรับท่าน สมโภชน์ หลักฐาน ผอ.กลุ่มศึกษานิเทศ ตรวจเยี่ยม สอบถามและให้กำลังใจคณะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน์ แบบกัลยาณมิตร และได้ต้อนรับคณะนิเทศ นำโดย ผอ.ตะวันฉาย ธนาเดชาไพฑูรย์ ประธานกลุ่ม ceo วังหิน1 ท่าน ศน.วยุรีย์ ศิริโชติ ศน.ศก.เขต1 ผู้ดูแล วังหิน1 ได้มาตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม ให้กำลังใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำรวจการเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบออนไลน์ DLTV ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – 19) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ได้ดำเนินการ ดำเนินการสำรวจการเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบออนไลน์ DLTV ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  ๒๐๑๙  (COVID – 19) ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  เป็นการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกลระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ผ่านช่องทางโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล  โดยการเผยแพร่สัญญาณจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ในพระบรมราชูปถัมภ์  (DLTV)  และระบบออนไลน์โดยครูต้นแบบ  ด้วยเครื่องมือการเรียนรู้ตามความเหมาะสมและบริบทของสถานศึกษา   

ประชุมปิดภาคเรียน

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี กำหนดประชุมครูเพื่อวางแผนการทำงานในหลายๆ เรื่อง วางแผนการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 รวมถึงการได้พบปะกับนักเรียนชั้น ม.3 ที่จบการศึกษา และได้มอบดอกไม้ให้กับนักเรียนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน และที่สำคัญโรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี นำโดย นายพัฒนศักดิ์ บางใบ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ส่งกำลังใจไปยังคณะหมอ พยาบาล สาธารณสุขทั่วทั้งประเทศ ให้สู้กับการปฏิบัติหน้าที่ทุ่มเทเพื่อรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ขอส่งกำใจให้นะครับ

แสดงคีตะมวยไทย ณ ลานถนนคนเดิน จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย (คีตะมวยไทย) ณ ลานถนนคนเดิน จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีท่านวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจัหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

แสดงงานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแสดงงานเทศกาลดอกลำดวนบาน  สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ณ  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ 

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 11-13 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ได้ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 9 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ขอขอบคุณท่าน ผอ.ตะวันฉาย ธนาเดชาไพฑูรย์ ,ผอ.สุเทศ บุญเย็น ,ผอ.ศิรินทิพย์วรา แสงม่วง ที่มาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูโรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี #ขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่ง

มอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวัน

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ได้รับความเมตตากรุณาจากท่านผู้ใหญ่ใจดีที่มอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูนักเรียน ขอขอบคุณ คุณสมชาย ศุภรัตน์ คุณสมจิตร อินพานิช พร้อมครอบครัว มา ณ โอกาสนี้