โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ในกิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรม เข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2566 “กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด”

กิจกรรมประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

วารสารประชาสัมพันธ์

วันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทย …

วารสารประชาสัมพันธ์

วันอาสาฬหบูชา ประจำปี2566 โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทย …

ร่วมโครงการลูกเสือต้านยาเสพติด วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน สถานที่จัดกิจกรรม ค่ายอาสา จากโรงเรียนสตรีสิริเกศ

โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน ให้การต้อนรับ นักเรียนโร …