กรมทรัพยากร

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จากอุบลราชธานี มาติดตามการใช้งานของประปาโรงเรียน

รับมอบอุปกรณ์ทางการเกษตร

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง รับวัสดุ อุปกรณ์ ทางการเกษตร และเห็ดนางฟ้าจำนวน 320 ก้อน ตามโครงการพัฒนาพื้นที่อันเนื่องมาจากแนวทางพระราชดำริ จากสนง.เกษตรจังหวัด

การออม

เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินมารับเงินฝากของนักเรียน ประจำเดือนธันวาคม 2563

มอบทุนการศึกษา

16/01/2564 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งเปิดสอนชดเชย มีผู้ใหญ่ใจดี ชมรมศิษย์เก่าเทศบาล 1 วัดเจียงอี มามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 12 ทุนๆ ละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 6,000 บาท