ประชุมคณะครู

24/02/2563 ประชุมทำความเข้าใจในเรื่องการพิจารณาผลการปฏืบัติงาน เพื่อประกอบการเบื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1/2563

โครงการดี ดี

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

พิธีปิดค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

20-22/02/2563 นักเรียนโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผ่านกิจกรรมกันทุกคน

กิจกรรมรอบกองไฟลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง ร่วมกิจกรรมรอบกองไฟ ในการเข้าค่ายลูกเสือต้นภัยยาเสพติด ที่ค่ายลูกเสือห้วยคล้า

กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

21/2563 ลูกเสือโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของเข้าค่ายอบรมโครงการต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

พิธีเปิดลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

20/02/2563 พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส ณ ค่ายลูกเสือห้วยคล้า

ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

20/02/2563 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งนำลูกเสือเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส ณ ค่ายลูกเสือห้วยคล้า

ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

20/02/2563 นักเรียนโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งระดับอนุบาล-ป.2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

ค่าย nt

17-18/02/2563 โรงเรียนบ้านเข้่าค่ายยกระดับคุณภาพการศึกษาเตรียมการประเมินคุณภาพขั้นพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๓(ติว NTป.3)ได้รับรางวัล

  • เกียรติบัตรชนะเลิศความสามารถด้านคิดคำนวณได้แก่ เด็กชายปกรณ์เกียรติ จตุชาติ
    -เกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับที่1ความสามารถด้านภาษา ได้แก่ เด็กหญิงวรินดา แก้วคำ
    -เกียรติบัตรรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ความสามารถด้านคิดคำนวน ได้แก่ เด็กหญิงวรินดา แก้วคำ

ร่วมปลูกต้นไม้

คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ