กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

12/10/2562 โรงเรียนบ้่นเจ้าทุ่งนำคณะครู บุคลากรร่วมทำบุญมหาสังฆทานที่ศาลาบ้านหนองกอง อ.วังหิน

กิจกรรมขวัญกำลังใจ

10/1//2562 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ครูและบุคลากร ที่แพท่าเขาใหญ่ บึงบูรพ์

ความภูมิใจ

8/10/2562 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งรับมอบประกาศเกียรติบัตรโรงเรียนปลอดขยะ”รางวัลชนะเลิศประกวดคลิปการรณรงค์การขัดแยกขยะ
ภูมิใจกับทุกความสำเร็จ ขอบคุณทีมงานคุณภาพทุกคน

การมอบเงินเด็กยากจนพิเศษ

30/09/2562 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งได้ดำเนินการมอบเงินเด็กพิเศษจำนวน 23 คน

การประเมินผลการสอบกลางปีและปลายภาคเรียนที่ 1/2562

2-4/10/2562 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งได้ดำเนินการสอบกลางปี นักเรียนในระดับชั้น ป.1-6 และสอบปบายภาคเรียนที่ 1/2562 นักเรียนในระดับ ม.1-3

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

22/09/2562 วันนี้โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งนำคณะครู บุคลากร นักเรียน ร่วมทำบุญมหาสังฆทาน ที่วัดบ้านป่าดู่ อ.วังหิน

เสวนาโรงเรียนศีลห้า ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

21/09/2562 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งได้ร่วมเสวนาการแบ่งประสบการณ์ในการใช้โรงเรียนเป็นฐาน แบบ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน ที่โรงเรียนอนุบาลบาลศรีสะเกษค่ะ(โรงเรียนศีลห้า ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง)

ความภูมิใจ

อีกหนึ่งความภูมิใจของเจ้าทุ่ง ตัวแทน สพป.ศก.1 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.1-3

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

24/08/2562 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งนำคณะครู นักเรียนร่วมทำบุญมหาสังฆทานที่วัดบ้านน้ำท่วม อ.วังหิน

รับโลห์และเกียรติบัตร โรงเรียนศีล 5 ตามรอนพ่ออย่างพอเพียง

09/08/2562 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งรับรางวัลชนะเลิศระดับเพชร โรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงโรงเรียนขยายโอกาสขอบคุณคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน วัด และชุมชนที่ให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรม จนประสบผลสำเร็จในครั้งนี้