ประชุมประจำเดือน

19/10/2563 ประชุมประจำเดือนตุลาคม เพื่อสรุปงานในรอบเดือน

ร่วมทอดกฐิน

18/10/2563 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งนำคณะครู นักเรียน ร่วมทอดกฐินที่วัดบ้านทางสาย ต.ทุ่งสว่าง อ.วังหิน

ร่วมงานกฐิน

18/10/2563 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งร่วมงานกฐินที่วัดบ้านทางสาย ต.ทุ่งสว่าง อ.วังหิน

ร่วมพัฒนา

ครู และนักเรียนร่วมกันปรับบริบทโรงเรียน ให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน มากขึ้น