การเรียนคอมพิวเตอร์ของน้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านพันลำ ในช่วงสถานะการสถานณ์เเพร่ระบายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19) นักเรียนจะต้องปฏิบัติเว้นระยะห่าง1-2 เมตร ในวันที่ 2 ก.ค.63

ป้ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนบ้านพันลำ

อ่างล้างมือของน้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านพันลำ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เปิดเทอมวันแรกของโรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ

เปิดเรียนในวันที่ 2 ของลูกๆนักเรียนบ้านพันลำ

เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)


ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้ทำการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 เป็นวันแรก โดยใช้มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา ประกอบด้วย

1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา 2.สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 3.จัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ 4.จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล มาช่วยคัดกรองนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 19 (COVID-19)

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 เนื่องจากเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2563 นำโดย นายวิเศษ ไชยอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยาและคณะครู บุคลากร ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ อปพร. อสม. และจิตอาสา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 เนื่องจากเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

มาตรการเพื่อสร้างความปลอดภัยต้านภัยโควิค-19 ในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563