ร่วมกิจกรรมลอยกระทง

กิจกรรมวันลอยกระทง

ด้วยวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นประเพณีลอยกระทง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ได้ให้เด็กนักเรียนเตรียมอุปกรณ์มาทำกระทง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณี ให้นักเรียนได้ทำงานฝีมือ และเป็นกิจกรรมลดเวลาเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ด้วยโรงเรียนบ้านหนองไผ่ โดยผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ ได้มีการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อชี้แจ้งผลทางการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ผ่านมา ให้ผู้ปกครองได้รับทราบและให้ผู้ปกครองพบกับครูประจำชั้นแต่ละชั้น เพื่อดูผลการเรียนแต่ละคน

โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ กิจกรรมร่วมสืบสารประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

วันที่ 11พ.ย.2562 ซึ่งเป็นวันลอยกระทง โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือได้มีกิจกรรมการทำกระทงเพื่อให้นักเรียนสามารถทำกระทงไปใช้และขายได้

ครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเทาทำกระทง ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ปี พ.ศ.2562 ในวันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562

กิจกรรมทำกระทง

วันที่11พ.ย2562 เวลา14.30น. โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)ได้มีกิจกรรมทำกระทงเพื่อให้นักเรียนสามารถทำกระทงไปใช้และขายไป็นรายได้ได้

โรงเรียนบ้านโนนแกดทำกระทง ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ปี พ.ศ.2562

ครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนแกดทำกระทง ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ปี พ.ศ.2562 ในวันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562

กิจกรรมการทำกระทง

วันที่ 11พ.ย.2562 เวลา 14.00 น.ซึ่งเป็นวันลอยกระทง โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงได้มีกิจกรรมการทำกระทงเพื่อให้นักเรียนสามารถทำกระทงไปใช้และขายได้

กิจกรรมวันลอยกระทง ฝึกเรียนรู้ กระทงลอย ประดิษฐ์กระทง วันสำคัญ ฝึกประสบการณ์ตรง