เตรียมงานมหาสังฆทานวัดจำปา

คณะครูนำนักเรียนไปเตรียมงานมหาสังฆทานวัดจำปา

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม2562

คณะครูและนักเรีนยโรงเรียนบ้านกอกหัวนา ร่วมถวายความจงรักภักดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562

โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยใจรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกปี 2562ร่วมกับ รพ.สต.บ้านกอก

โรงเรียนบ้านกอกหัวนาร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยใจรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกปี 2562ร่วมกับ รพ.สต.บ้านกอก ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกภายในชุมชน

แสดงตนเป็นพุทธมามกะเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ในวันที่16กรกฎาคม2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านกอกหัวนา ได้ร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ด้วยกันหล่อเทียนโบราณ ถวายเทียนพรรษา และเวียนเทียน

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดมความคิดในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนเพื่อลูกหลานบ้านหนองเทาของเราครับ ขอบคุณคณะกรรมการฯ ทุกท่านที่เสียสละเวลามาประชุมในครั้งนี้

มาดูกิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ของลูกๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเทาของเรา ขอบคุณคณะครูทุกท่านโดยการนำของฝ่ายวิชาการและลูกนักเรียนทุกคน ขอบอกว่าเยี่ยมมากกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่นำมาให้นักเรียนได้ร่วม ซึ่งปรากฎว่านักเรียนมีความสุขในการร่วมกิจกรรมคือได้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน การกล้าแสดงออก ชื่นชมครับ

คณะครูโรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน บางส่วนได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ที่โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข

เงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. รอบ ที่ 1ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2562

19 ส.ค. 2562 ทางโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ได้จ่ายเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. รอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โครงการจิตอาสาเทคนิคร่วมใจซ่อมสร้างจักรยานชุมชน

วันที่ 17 ส.ค. 2562 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษจัดโครงการจิตอาสาเทคนิคร่วมใจซ่อมสร้างจักรยานชุมชน ณ โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

กิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษ ในวันที่ 19 ส.ค.2562 ในตอนเช้าของโรงเรียนบ้านพันลำ