กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2564

วันที่ 25 ก.พ. 2564 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ได้จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 โดยคณะครูและนักเรียนไปทำบุญและพัฒนา ณ วัดสำโรง ต. หนองแก้ว อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ

รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านสว่าง ได้รับการประเมินการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว คณะกรรมการประเมิน นำโดยท่านศน.ทองคำ. จันทร์โสภา ท่านศน.อมรรัตน์ แก้วสิงห์ ท่านศน.ประพิษศร กรมเมือง และท่านศน.อดิศักดิ์ พลศักดิ์ ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่าน ที่ให้การประเมินแบบกัลยาณมิตร และให้กำลังใจพร้อมคำแนะนำในการเตรียมการประเมินระดับต่อไป

รับการนิเทศติดตามโรงเรียนศีล 5 (ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง)

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านสว่าง  ได้รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนศีล 5 (ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง) นำโดยท่านผอ.เสถียร ลาโพธิ์  ท่านผอ.พัฒนศักดิ์ บางใบ  และท่านผอ.สุวิชญาณ  พงษ์เกษ ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนศีล 5 เป็นอย่างดียิ่ง

โครงการทำบุญใส่บาตร แต่งกายผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ณ วัดบ้านเจ้าทุ่ง

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านสว่าง  นำโดยนางสาวศิรินทิพย์วรา แสงม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครูร่วมโครงการทำบุญใส่บาตร แต่งกายผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ณ วัดบ้านเจ้าทุ่ง เพื่อปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี และเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม และอนุรักษ์ผ้าไทยผ้าพื้นเมือง

วันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเปือยนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร คุณครูปัทมา พิมพ์ศรี คุณครูณัฐวุฒิ ศิลาโชติ คุณครูขวัญกาญดา บุตรงาม คุณครูจรินทร นาสารีย์ คุณครูวรัชยา นิลไทย คุณครูพัชรีพร สุดยอดสุข คุณครูเกวลิน ณ นิมิตร และนักเรียนโรงเรียนบ้านเปือยร่วมกันถวายเพล ณ วัดสว่างอารมณ์ ตำบลคูซอด อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ประชุมเตรียมจัดงานผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเปือยนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร คุณครูปัทมา พิมพ์ศรี คุณครูณัฐวุฒิ ศิลาโชติ คุณครูขวัญกาญดา บุตรงาม คุณครูจรินทร นาสารีย์ คุณครูวรัชยา นิลไทย คุณครูพัชรีพร สุดยอดสุข คุณครูเกวลิน ณ นิมิตร ได้จัดประชุมกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน เพื่อที่จะปรึกษาหารือแนวทางการเตรียมจัดงานผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

วันมาฆบูชา

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
กิจกรรมวันมาฆบูชา ครูและนักเรียนร่วมกันถวายเพล ณ วัดบ้านแดง ตำบลคูซอด อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ขวัญกำลังใจ

นางพัทธนันท์ วรโพด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง เลี้ยงขนมนักเรียน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด