อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม วัยเรียน วัยใส กับวัฒนธรรมท้องถิ่น

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการสถานศึกษากลุ่มพัฒนาเครือข่ายคุณภาพการศึกษา 

ศึกษาดูงานโรงเรียนการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา

การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านโนนสูง สพป.ศก เขต 4 และจากโรงเรียนมหาราช3 สพป.ศก. เขต 1