อบรมวิธีทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

วันที่ 25 ก.ย. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง คณะครูและนักเรียนอบรมวิธีทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง แก่นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อนำไปใช้ในการรดน้ำพืชให้สวยงาม

ประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลคัดกรองศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 26 ก.ย. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกนองแก้วสำโรง ประชุมคณะครูเพื่อเตรียมข้อมูลคัดกรองศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นักเรียนชั้นป.2 เตรียมแปลงปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

วันเสาร์ที่ 26 ก.ย. นางณัชชา วงษ์ใหญ่ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงและนักเรียนชั้นประถมปีที่ 2 เตรียมแปลงปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

ให้อาหารปลา

วันเสาร์ที่ 26 ก.ย. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงและนักเรียนจิตอาสา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้อาหารแก่ปลาที่เลี้ยงไว้ในสระ บริเวณโคกหนองนาโมเดล

ปลูกผักบุ้งเรียวไผ่

วันเสาร์ที่ 26 ก.ย. 2563 นางสาวปิยะพร โถทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง และนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ปลูกผักบุ้งเรียวไผ่

การร่วมงานมุทิตาจิต ครูผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนบ้านลิงไอ

    ในวันที่ 25 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านสว่าง โดยนางสาวศิรินทิพย์วรา  แสงม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง พร้อมด้วยคณะครูได้ไปร่วมงานมุทิตาจิต คุณครูผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนบ้านลิงไอ ขอให้ท่านเกษียณอย่างมีความสุข

การร่วมงานมุทิตาจิต ครูผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์)

ในวันที่ 25 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านสว่าง โดยนางสาวศิรินทิพย์วรา  แสงม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง ได้ไปร่วมงานมุทิตาจิต ครูผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) เพื่อเป็นการสร้างขวัญและให้กำลังกับคุณครูพชรณัฏฐ์ ไชยพันธ์นา และคุณครูคำปุ่น รัศมี ที่เกษียณอายุราชการ ขอให้ท่านเกษียณอย่างมีความสุข

การอบรมพัฒนาครู

      ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านสว่าง โดยนางสาวศิรินทิพย์วรา  แสงม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง ได้มอบหมายให้ นางสุปราณี  สายช่วย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียน ณ ห้องไอซีที  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 วิทยากรผู้ให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ โดยนายทวีศักดิ์  ธรรมวันนา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ขอขอบคุณท่านและคณะที่ให้ความรู้ในครั้งนี้