การพัฒนาบุคลากร

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง นำโดยท่านผู้อำนวยการพัทธนันท์ วรโพด ได้ไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านหัวเหล่า อ.โนนคูณ สพป.ศก.1 เพื่อนำแนวทางการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา มาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมที่โรงเรียน

กิจกรรม”รำลึกบรมครูกลอนสุนทรภู่”

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 นายภูวเนศวร์ บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน จัดกิจกรรม “รำลึกบรมครูกลอนสุนทรภู่” ประจำปีการศึกษา 2560 โดยนายสมบูรณ์ โมทะจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี มีการแสดงของนักเรียนแต่ละช่วงชั้น การแสดงละครเกี่ยวกับวันสุนทรภู่ การประกวดแต่งกายเลียนแบบตัวละคร การประกวดวาดภาพระบายสี

 

 

 

 

 

 

 

การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานสภานักเรียนคนใหม่คือ เด็กหญิงธัญเรศ สีดามาตย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมวันสุนทรภู่วันต่อต้านยาเสพติดและวันภาษาไทย

วันที่ ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๐  นายสุทิน  ไชยานุกูลผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)  พร้อมด้วยคณะครู  นักเรียน  จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่วันต่อต้านยาเสพติดและวันภาษาไทย  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐โดยผอ.สุทิน  ไชยานุกูล เป็นประธานในพิธี มีการจัดการแสดง การประกวดแต่งกายเลียนแบบตัวละคร การประกวดป้ายนิเทศ ประกวดวาดภาพ  ขอขอบคุณภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือจนกิจกรรมสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

 

 

 

โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารีได้จัดกิจกรรม “วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
๑ กรกฎาคม ” ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดในวันพุธที่ 28 มิุนายน 2560
ในกิจกรรม มีการกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ และ สวนสนาม ของลูกเสือเนตรนารี
โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี และโรงเรียนบ้านโนนสายหนองหว้า
ในกิจกรรมในครั้งนี้ มีท่านผู้อำนวยการนายพัฒนศักดิ์  บางใบ เป็นประธานในพิธี
มีคุณครูจิตรลดา สังวัง ,คุณครูณภาภัช ดวนใหญ่ คุณครูนิศาชล อนุพันธ์ ผู้ติดตาม
และมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือทั้งหมด 21นาย มีลูกเสือเนตรนารีทั้งหมด 235 นาย

ประชาสัมพันธ์โดย คุณครูสุกานดา สมพงษ์

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ โดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมสมัย นาราษฎร์ และคณะครู ได้นำนักเรียนร่วมทำกิจกรรมวันสำคัญ  ดังภาพ     

กิจกรรมรณรงค์และการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day โครงการบ้านเมืองสะอาดคนในชุมชนมีสุข ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

 

วันที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๐  โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี   โดย นายสมยศ  สงโสด  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมขน  ร่วมกิจกรรมรณรงค์และการจัดกิจกรรม  Big Cleaning Day  โครงการบ้านเมืองสะอาดคนในชุมชนมีสุข ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์

ตรวจสุขภาพประจำปีของนักเรียน

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226  ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี โดยมีุณหมอและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดู่ มาตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนในวันนี้ ผู้บริหารและณะรู ต้องขอขอบุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ร่วมใจกำจัดยุงลาย

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30น. นำโดยท่าน ผอ.เสถียร ลาโพธิ์ ได้มีกิจกรรมกำจัดยุงลาย ในโรงเรียน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ทางครูอนามัย ได้ให้ความรู้ในการกำจัดยุงลายด้วย

อุไรภรณ์  บุตะเคียน         รายงาน