กิจกรรมกีฬาภายใน “หนองโนเกมส์” ปีการศึกษา 2564

เมื่อระหว่างวันที่ 5- 7 มกราคม  2565  นำโดย ผอ.วิเศษ ไช …

สวัสดีปีใหม่ 2565

ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้า …

รับการนิเทศ ตรวจเยี่ยมตามโครงการ นิเทศ ติดตาม สืบสาน การสอนสะท้อนบทเรียน เปลี่ยนนักเรียน ครู เป็นผู้ร่วมทาง ร่วมสร้างโรงเรียนคุณภาพตามวิสัยทัศน์ “คุณธรรม คุณภาพ เป็นเลิศ”เต็มที่ด้วยกระบวนการนิเทศดีๆ ที่ศรีสะเกษ เขต 1

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป …

ร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564    โรงเรียนบ้านหนองโน …

การจัดอบรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 นำโดย นายวิเศษ ไชยอุดม ผู้อ …

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

              ตามที่ กลุ่มเครือข่าย (CEO) เมืองพระธาตุเ …

เชิญชวนร่วมระดมทุนปรับปรุงสนามเด็กเล่นและจัดชื้อเครื่องเล่นสนาม

วันที่ 25 พฤศจิิกายน 2564 โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา นำโดย …

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน“ตามหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่” ว PA (Performance Agreement)

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ทวีศักด …

การฉีดวัคซีน COVID-19 เข็ม 2

วันที่ 11 พฤศจิกายน  2564  โรงเรียนบ้านหนองโน …

ร่วมพิธีทอดถวายกฐินสามัคคี สพป.ศก 1 ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ ๔  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายวิเศษ ไชยอุดม ผู้ …