พิธีทอดผ้าป่าข้าวเปลือก ปี ๒๕๖๔

โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี โดยนายสมยศ สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน ร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ เริ่มเวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีตักบาตร , ถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุ ๗ รูป , พิธีทอดผ้าป่าข้าวเปลือก การนี้ผู้บริหารโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคีขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านขนวนจานสามัคคี โรงเรียนบ้านคูเมือง โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ โรงเรียนบ้านอะลางหัวขัว โรงเรียนบ้านหนองเตย โรงเรียนบ้านโนนแกด สจ.สมหวัง พุ่มไม้ ที่ได้เสียสละเวลาร่วมพิธีทอดผ้าป่าข้าวเปลือก ประจำปี ๒๕๖๔

พิธีบายศรีสู่ขวัญผ้าป่าข้าวเปลือก

โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี โดยนายสมยศ สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน ร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เริ่มเวลา ๑๕.๐๐ น. พิธีบายศรีสู่ขวัญกองข้าวเปลือก และเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล

Big Cleaning Day January 6 2021

โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี “Big Cleaning Day” เพื่อตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) มีการระบาดรุนแรงหลายพื้นที่ในประเทศไทย  จัดกิจกรรมวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 พร้อมนี้ขอขอบพระคุณ นายวิทยา  แอบกล้า ประธาน ศปภ.ตำบลพรหมสวัสดิ์ , นายทวี  แก้วกลม  กำนันตำบลพรหมสวัสดิ์ , นายฆนากร  แก้วปักษา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ,        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง , ประธาน อสม.หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ , หมู่ที่ ๑๐ , หมู่ที่ ๑๙ เจ้าหน้าที่ อสม.ทุกท่าน , ผู้นำชุมชนเขตพื้นที่บ้านเปือย ร่วมด้วยกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)

กิจกรรมกีฬาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี นายสมยศ สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียน ขอกราบขอบพระคุณนายฉลองชัย สมศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์ ประธานพิธีเปิดกีฬา และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธาน CEO พยุห์ ผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม CEO พยุห์ ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน นายทองคำ จันทร์โสภา ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ผู้จัดการน้ำดื่มคูลสปริงส์ ที่ร่วมสนับสนุนของรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับนักกีฬา และขอบคุณประธาน อสม.หมู่ที่ ๑๙ และคณะเจ้าหน้าที่ที่อำนวยความสะดวกในการคัดกรองตามมาตรการการควบคุม Covid -19

การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นายสมยศ สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมส่งคุณครูจรรยา วงษ์ททอง ครูชำนาญการพิเศษ ซึ่งย้ายกลับภูมิลำเนา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ และขอขอบพระคุณ ดร.บัญชา อุทิตะสาร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) ว่าที่ร้อยตรีรังสรรค์ กรึงไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่าน ให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่นและไมตรีจิต พร้อมนี้ขอขอบพระคุณผู้บริหาร นายรุ่งอรุณ สายสมาน ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการอำเภอพยุห์ นายวรัญญู ทวีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมัด นายภัทรมงคล สีดาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนวนจานสามัคคี นายนพนันต์ ปัญจา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูเมือง นายณัฎฐชัย สังข์สัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้

ร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง ปี ๒๕๖๓

วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายสมยศ สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนจำนวน ๓๐ คน เพื่อร่วมแสดงตามโครงการการจัดงานวันลอยกระทง ปี ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

พิธีรับมอบโต๊ะหมู่บูชาพร้อมพระพุทธรูปปางมารวิชัย

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายสมยศ  สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนขอขอบพระคุณ พ.ต.ท.วิชัย สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษ คุณศราวดี  สุวรรณประเสริฐ  คุณปนัดดา เจริญจิตมั่น  และคณะศิษย์ร่วมรุ่นโรงเรียนวรนาถวัฒนา และวิทยาลัยพยาบาลราชชนนีกรุงเทพ เป็นอย่างสูงที่ท่านได้มอบโต๊ะหมู่บูชาและพระพุทธรูปปางมารวิชัย เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมสวดมนต์และทำสมาธิทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ทั้งนี้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาที่มีน้องนักเรียนที่เจอปัญหาขาดแคลนรองเท้า-ถุงเท้า และอุปกรณ์การศึกษา โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคีขอขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้ด้วย ที่ท่านได้เป็นส่วนหนึ่งของกำลังใจเพื่อพัฒนาการศึกษาและเยาวชนของชาติต่อไป

มอบทุนการศึกษา “กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา”

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ นายสมยศ สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี มอบทุนการศึกษา “กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา”

“กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา รวมทั้งมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

(๑) ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม เพื่อให้เด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กปฐมวัย ได้รับการพัฒนา ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย

(๒) ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนเงินและค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาส จนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(๓) เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน สามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพื้นฐานและศักยภาพที่แตกต่างกัน

(๔) ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาหรือพัฒนา เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัดและ มีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการดำรงชีวิตได้

(๕) ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา เพื่อให้มีการเรียนการสอนที่ทำให้ ผู้เรียนสามารถรู้และพัฒนาได้ตามความถนัดและศักยภาพของตน

(๖) ดำเนินการหรือจัดให้มีการศึกษา วิจัย หรือคันคว้าแนวทางในการพัฒนาครู ให้มีจิตวิญญาณ ของความเป็นครู มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้ และมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและ การพัฒนาผู้เรียนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาโดยมีแรงจูงใจที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมหรือ สนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถาบันตันแบบในการผลิตและพัฒนาครู

(๗) ดำเนินการหรือจัดให้มีการศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการนำองค์ความรู้ตังกล่าวไปใช้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา สนองความต้องการทางด้านกำลังแรงงาน และการยกระดับความสามารถของคนไทย การขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสตาม (๒) และ (๔) ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด ในการนี้ ให้คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาด้วย ในการดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามวรรคหนึ่ง กองทุนจะดำเนินการเองหรือร่วมกับ หน่วยงานอื่นของรัฐหรือภาคเอกชนในการดำเนินการก็ได้

พิธีมอบเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี โรงเรียนบ้านค้อยางปอ(อสพป.๓๕) โรงเรียนบ้านหัวเหล่า ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้ง ๒ ท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ถ่ายทอดความรู้สำหรับผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ และขอบคุณ นายประจักษ์ พุฒพิมพ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๔ ได้มอบเกียรติบัตรหลังเสร็จสิ้นการอบรม ขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในนามคณะผู้จัดการอบรมนายสมยศ สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนบ้านค้อยางปอ(อสพป.๓๕) และโรงเรียนบ้านหัวเหล่า ขอขอบพระคุณท่านรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และผู้บริหารสถานศึกษากลุ่ม CEO พยุห์ ทุกท่าน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการอบรมโครงการฯ การอบรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ดร.ธีรนนท์ ศรีชัย ข้าราชการบำนาญ และนายประจักษ์ พุฒพิมพ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๔ ที่ได้ถ่ายทอดความรู้เพื่อให้คณะผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เพิ่มเติมและจะนำไปปรับใช้และสานต่อโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป