พิธีมอบเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี โรงเรียนบ้านค้อยางปอ(อสพป.๓๕) โรงเรียนบ้านหัวเหล่า ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้ง ๒ ท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ถ่ายทอดความรู้สำหรับผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ และขอบคุณ นายประจักษ์ พุฒพิมพ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๔ ได้มอบเกียรติบัตรหลังเสร็จสิ้นการอบรม ขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในนามคณะผู้จัดการอบรมนายสมยศ สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนบ้านค้อยางปอ(อสพป.๓๕) และโรงเรียนบ้านหัวเหล่า ขอขอบพระคุณท่านรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และผู้บริหารสถานศึกษากลุ่ม CEO พยุห์ ทุกท่าน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการอบรมโครงการฯ การอบรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ดร.ธีรนนท์ ศรีชัย ข้าราชการบำนาญ และนายประจักษ์ พุฒพิมพ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๔ ที่ได้ถ่ายทอดความรู้เพื่อให้คณะผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เพิ่มเติมและจะนำไปปรับใช้และสานต่อโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

กีฬามุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ CEO พยุห์

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันกีฬามุทิตาจิตผู้เกียณอายุราชการ CEO พยุห์ ซึ่งมีผู้บริหารและข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาเกษียณจำนวน ๑๖ ท่าน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ และนายรุ่งอรุณ สายสมาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรัง ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการอำเภอพยุห์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬามุทิตาจิต ปี ๒๕๖๓ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแด่ผู้เกษียณอายุราชการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และนำไปสู่การพัฒนาด้านอื่น ๆ ต่อไป

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี โดย นายสมยศ สงโสด คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้รับผิดชอบกำหนดจัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความระลึกถึงบุญคุณของครูซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา

พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู

หญ้าแพรก สื่อถึง ขอให้เรียนได้เร็วเหมือนหญ้าแพรก ที่โตได้เร็วและทนต่อสภาพดินฟ้า อากาศ ทนต่อการเหยียบย่ำ ซึ่งเปรียบเสมือน คำสั่งสอนของครูบาอาจารย์

ดอกเข็ม สื่อถึง ขอให้มีสติปัญญาเฉียบแหลม เหมือนชื่อของดอกเข็ม ซึ่งเป็นปริศนาธรรมว่า ครูต้องจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังความคิด ให้นักเรียนนักศึกษาเป็นคนฉลาด(หัวแหลม) รู้จักวิเคราะห์วิจารณ์

ดอกมะเขือ สื่อถึง การเปรียบเทียบว่า มะเขือนั้น จะคว่ำดอกลงเสมอเมื่อจะออกลูก แสดงถึง นักเรียนที่จะเรียนให้ได้ผลดีนั้นต้องรู้จักอ่อนน้อม ถ่อมตน เป็นคนสุภาพเรียบร้อย เหมือนมะเขือที่โน้มลง

ข้าวตอก เนื่องจากข้าวตอกเกิดจากข้าวเปลือกที่คั่วด้วยไฟอ่อนๆ ให้ร้อนเสมอกันจนถึงจุดหนึ่งที่เนื้อข้างในขยายออก จนดันเปลือกให้แยกออกจากกัน ได้ข้าวสีขาวที่ขยายเม็ดออกบาน ซึ่งสามารถนำไปประกอบพิธีกรรม หรือทำขนมต่างๆได้ ดังนั้น ข้าวตอกจึงเป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัย หากใครสามารถทำตามกฎระเบียบ เอาชนะความซุกซนและความเกียจคร้านของตัวเองได้ ก็จะเหมือนข้าวตอกสีขาวที่ถูกคั่วออกจากข้าวเปลือก[

การอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลเบื้องต้น

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายสมยศ สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี มอบหมายนายสมพงษ์ เหล่าเจริญ นายกิตติศักดิ์ ศรประสิทธิ์ นายจตุพล บุญทวี นำนักเรียนโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมอบรมตามโครงการอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลนักเรียนเยาวชนอายุตั้งแต่อายุ ๑๒ ปี ถึง ๑๕ ปี ชาย/หญิง ณ สนามกีฬาโรงเรียนศรีรัตนวิทยาคม โดยนายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ ส.ส.จังหวัดศรีสะเกษ ดูแลเขตพื้นที่อำเภอพยุห์ได้จัดโครงการเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจทักษะกีฬาฟุตบอล เพิ่มทักษะแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกห้องเรียน ในการนี้โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคีขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๓

นายสมยศ สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี น้อมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในศุภวาระแห่งวันเฉลิมพระชนมพรรษาเพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาอนุบาล ปี กศ.๒๕๖๒

ด้วยกลุ่มบริหารงานวิชาการ ระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี จัดโครงการทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ๒ และอนุบาล ๓ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๒๙ คน ทัศนศึกษาวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม สวนสัตว์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำศรีสะเกษ อควาเรียม วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์จริง การเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา นายสมยศ สงโสด พร้อมด้วยข้าราชการครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ร่วมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในครั้งนี้ด้วย

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายสมยศ สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อควบคุมดูแลนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา เส้นทางการทัศนศึกษาแก่งสะพือ วัดถ้ำคูหาสวรรค์ แม่น้ำสองสี วัดภูพร้าว จังหวัดอุบลราชธานี วัตถุประสงค์การทัศนศึกษาในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆ เปลี่ยนบรรยาการในการเรียนรู้ของผู้เรียน และสร้างเสริมทัศนคติที่ดีพร้อมนำไปประยุกต์ใช้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การเดินทางทัศนศึกษาสำเร็จลุล่วงด้วยดีการเดินทางไป-กลับ เด็กนักเรียนปลอดภัยมีความสุขและกลับถึงโรงเรียนโดยสวัสดิภาพ

เดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองเตย โรงเรียนบ้านสะมัด โรงเรียนบ้านโคกเพ็ก โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า โรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านหนองเตย

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี โรงเรียนบ้านสะมัด โรงเรียนบ้านโคกเพ็ก โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า โรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ โรงเรียนบ้านหนองเตย ร่วมจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สถานที่ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านหนองเตย ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ