การนิเทศและประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะกรรมการนิเทศและประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี คือ นางสาวอรุณทอง จันทกรณ์ นายโชคชัย ชนะ จากการประเมินในครั้งนี้ผู้รับการประเมินพร้อมน้อมรับกรณีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และส่วนข้อดีที่ได้รับคำชม จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ได้ดีนักเรียนให้ความร่วมมือและกิจกรรมมีความลื่นไหลเป็นที่ชื่นชอบของเด็กนักเรียน ก็จะคงรักษาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ “เปิดโลกวิชาการ เปิดม่านการศึกษา เปิดโฉมการพัฒนา ก้าวล้ำด้วยนวัตกรรม” ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ นายสมยศ สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี มอบหมายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ “เปิดโลกวิชาการ เปิดม่านการศึกษา เปิดโฉมการพัฒนา ก้าวล้ำด้วยนวัตกรรม” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนพยุห์วิทยา เพื่อเปิดโอกาศให้นักเรียนแสดงความสามารถด้านวิชาการ เทคโนโลยี และศิลปหัตถกรรม และกิจกรรมที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ คือ กิจกรรมเต้น cover ป.๔-๖ , ม.๑-๓ กิจกรรมคัดลายมือ ป.๔-๖ , ม.๑-๓ กิจกรรมเพลงคุณธรรม ป.๔-๖ กิจกรรมการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น ป.๔-๖ กิจกรรมวาดภาพระบายสี ป.๔-๖ , ม.๑-๓ กิจกรรมคิดเลขเร็ว ป.๔-๖ กิจกรรมส้มตำลีลา ม.๑-๓ จากที่นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความสามารถเต็มที่ เป็นที่สนุกสนานเพลิดเพลิน มีความสุข ซึ่งเป็นการเรียนรู้อย่างมีความสุข ในการนี้ขอขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

รับมอบรางวัลผลการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต อบต.พรหมสวัสดิ์

โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี นำนักเรียนเข้ารับมอบรางวัลการ “ประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต ตามโครงการต้านการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒” กับองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์เพื่อให้นักเรียนที่มีภูมิลำเนาในตำบลพรหมสวัสดิ์ได้มีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริต สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริต ในการนี้มีนักเรียนที่มีความสนใจและส่งประกวดคำขวัญ และรับมอบรางวัลเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

เนื่องด้วยวันที่ ๑๘ สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี จึงได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ นำเสนอความรู้ และนันทนาการต่าง ๆ วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อจัดนิทรรศการความรู้และผลงาน ความสามารถของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้แข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานควบคู่กับการได้รับความรู้ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเพื่อให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ ในการนี้นางจรรยา วงษ์ทอง ครูชำนาญการพิเศษ ขอขอบคุณผู้อำนวยการสมยศ สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคีทุกท่าน พร้อมนักเรียนทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจในการจัดกิจกรรมและร่วมกิจกรรมโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปี ๒๕๖๒ นี้

การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ต้อนรับอาจารย์เอกเทศ แสงลับ อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาราชภัฏศรีสะเกษ ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งโรงพัก

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายสมยศ สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี ขอขอบพระคุณพันตำรวจโท ชยิน สีดี สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรพยุห์ พร้อมด้วยทีมวิทยากร ที่ได้เข้าอบรมและให้ความรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากยาเสพติด กฎหมายจราจร สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพฐ. ครั้งที่ ๖๙ ระดับกลุ่มโรงเรียน CEO พยุห์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพฐ. ครั้งที่ ๖๙  ระดับกลุ่มโรงเรียน (CEO)  สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ปี ๒๕๖๒  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการอำเภอพยุห์ (CEO พยุห์) กำหนดจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒  สถานที่แข่งขันโรงเรียนอนุบาลพยุห์  โรงเรียนกระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล)  โรงเรียนบ้านขนวนจานสามัคคี  และโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี  และพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพฐ. ครั้งที่ ๖๙   ณ โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒  ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการอำเภอพยุห์ ขอขอบคุณท่านรองรุ่งอรุณ   เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑  ประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยนายทองคำ  จันทร์โสภา  ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายพิเชษฐ์  ตั้งพิทักษ์ไกร  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  นายโอกาศ  รวมสิทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล) ประกลุ่ม CEO พยุห์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพยุห์ทุกท่าน คณะครูและนักเรียนกลุ่ม CEO พยุห์ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพฐ.ครั้งที่ ๖๙  พร้อมรับฟังนโยบาย สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เพื่อให้การดำเนินการแข่งขันเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพฐ. ครั้งที่ ๖๙ ระดับกลุ่มโรงเรียน CEO พยุห์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพฐ. ครั้งที่ ๖๙  ระดับกลุ่มโรงเรียน (CEO)  สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ปี ๒๕๖๒  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการอำเภอพยุห์ (CEO พยุห์) กำหนดจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒  สถานที่แข่งขันโรงเรียนอนุบาลพยุห์  โรงเรียนกระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล)  โรงเรียนบ้านขนวนจานสามัคคี  และโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี  และพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพฐ. ครั้งที่ ๖๙   ณ โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒  ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการอำเภอพยุห์ ขอขอบคุณท่านรองรุ่งอรุณ   เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑  ประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยนายทองคำ  จันทร์โสภา  ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายพิเชษฐ์  ตั้งพิทักษ์ไกร  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  นายโอกาศ  รวมสิทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล) ประกลุ่ม CEO พยุห์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพยุห์ทุกท่าน คณะครูและนักเรียนกลุ่ม CEO พยุห์ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพฐ.ครั้งที่ ๖๙  พร้อมรับฟังนโยบาย สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เพื่อให้การดำเนินการแข่งขันเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๒

โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี โดย นายสมยศ สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ได้ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๘๗ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

นายอำเภอพยุห์พบปะนักเรียน

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอพยุห์ ออกเยี่ยมพบปะนักเรียน คณะครูโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี พร้อมนี้ นายสมยศ สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียน นางวรัญชญา ไอเชอร์ พร้อมครอบครัว ได้มอบทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคีขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย