งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพฐ. ครั้งที่ ๖๙ ระดับกลุ่มโรงเรียน CEO พยุห์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพฐ. ครั้งที่ ๖๙  ระดับกลุ่มโรงเรียน (CEO)  สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ปี ๒๕๖๒  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการอำเภอพยุห์ (CEO พยุห์) กำหนดจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒  สถานที่แข่งขันโรงเรียนอนุบาลพยุห์  โรงเรียนกระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล)  โรงเรียนบ้านขนวนจานสามัคคี  และโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี  และพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพฐ. ครั้งที่ ๖๙   ณ โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒  ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการอำเภอพยุห์ ขอขอบคุณท่านรองรุ่งอรุณ   เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑  ประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยนายทองคำ  จันทร์โสภา  ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายพิเชษฐ์  ตั้งพิทักษ์ไกร  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  นายโอกาศ  รวมสิทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล) ประกลุ่ม CEO พยุห์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพยุห์ทุกท่าน คณะครูและนักเรียนกลุ่ม CEO พยุห์ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพฐ.ครั้งที่ ๖๙  พร้อมรับฟังนโยบาย สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เพื่อให้การดำเนินการแข่งขันเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพฐ. ครั้งที่ ๖๙ ระดับกลุ่มโรงเรียน CEO พยุห์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพฐ. ครั้งที่ ๖๙  ระดับกลุ่มโรงเรียน (CEO)  สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ปี ๒๕๖๒  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการอำเภอพยุห์ (CEO พยุห์) กำหนดจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒  สถานที่แข่งขันโรงเรียนอนุบาลพยุห์  โรงเรียนกระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล)  โรงเรียนบ้านขนวนจานสามัคคี  และโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี  และพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพฐ. ครั้งที่ ๖๙   ณ โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒  ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการอำเภอพยุห์ ขอขอบคุณท่านรองรุ่งอรุณ   เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑  ประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยนายทองคำ  จันทร์โสภา  ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายพิเชษฐ์  ตั้งพิทักษ์ไกร  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  นายโอกาศ  รวมสิทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล) ประกลุ่ม CEO พยุห์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพยุห์ทุกท่าน คณะครูและนักเรียนกลุ่ม CEO พยุห์ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพฐ.ครั้งที่ ๖๙  พร้อมรับฟังนโยบาย สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เพื่อให้การดำเนินการแข่งขันเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๒

โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี โดย นายสมยศ สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ได้ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๘๗ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

นายอำเภอพยุห์พบปะนักเรียน

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอพยุห์ ออกเยี่ยมพบปะนักเรียน คณะครูโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี พร้อมนี้ นายสมยศ สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียน นางวรัญชญา ไอเชอร์ พร้อมครอบครัว ได้มอบทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคีขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกนักเรียนคนไทยทุกคนให้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมทักษะทางด้านการใช้ภาษาทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ส่งเสริมจุดเน้น ๗ ประการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้

“ส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้” เมื่อวันที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ นายสมยศ  สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี  ขอขอบพระคุณมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์  ที่มอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี และชุมชนบ้านเปือย  ในการนี้ขอขอบพระคุณ นายทรงพล  ใจกริ่ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานพิธีรับมอบห้องหนัง พร้อมด้วยนายสุกิจ  เหลืองสกุลไทย นายอำเภอพยุห์  นางสาวรุ่งอรุณ  เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑  นายสมยศ  สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียน รับมอบห้องหนัง  ไม่เฉพาะห้องหนังที่ทางมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ มอบให้โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี รวมถึงอุปกรณ์การเกษตร ไอศกรีมวอลล์  ไก่เคเอฟซี และป๊อปคอร์น พร้อมของเล่นอีกมากมายสำหรับน้องๆๆ นักเรียน  สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน  ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา แขกผู้มีเกียรติที่ร่วมกิจกรรม คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ชาย รุ่น ๑๒ ปี และ ๑๕ ปี สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในนามกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการอำเภอพยุห์ โดย นายโอกาศ  รวมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล) ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน ๒๔ โรงเรียน ขอขอบพระคุณท่านรองรุ่งอรุณ  เมธาภัทรกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน “เซปัคตะกร้อ” คัดเลือกตัวแทนระดับ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  ณ อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ  ประเภทการแข่งขันเซปัคตะกร้อชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี และเซปัคตะกร้อชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี  ทั้งหมด ๒๓ ทีม ที่เข้าร่วมการแข่งขัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬา รวมทั้งปลูกฝังให้มีน้ำใจนักกีฬา และความสามัคคีในหมู่คณะ  ส่งเสริมให้ได้รับความสามารถทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม

เปิดโลกงานอาชีพเพื่อเสริมทักษะชีวิตนักเรียนยากจนพิเศษ

โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี นายสมยศ สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาสร้างอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนยากจนพิเศษ โดยจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพตามโครงการอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ มีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และช่วยพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนสามารถฝึกฝนทักษะเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง

ห้องเรียนธรรมชาติ “กิจกรรมการดำนา”

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นำโดยนายสมพงษ์ เหล่าเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี ลงแปลงสาธิตกิจกรรมการดำนาเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เพื่อให้มีข้าวสำหรับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการโดยใช้ผลผลิตข้าวที่ผลิตขึ้นในแปลงสาธิตของโรงเรียน เก็บ แปรรูป และประกอบอาหาร เพื่อส่งเสริมวิถีชาวนารุ่นใหม่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นายสมยศ สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และในการนี้ขอขอบพระคุณสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดศรีสะเกษที่ให้ความอนุเคราะห์พันธุ์กล้าไม้มา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง