ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาอนุบาล ปี กศ.๒๕๖๒

ด้วยกลุ่มบริหารงานวิชาการ ระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี จัดโครงการทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ๒ และอนุบาล ๓ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๒๙ คน ทัศนศึกษาวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม สวนสัตว์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำศรีสะเกษ อควาเรียม วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์จริง การเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา นายสมยศ สงโสด พร้อมด้วยข้าราชการครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ร่วมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในครั้งนี้ด้วย

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายสมยศ สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อควบคุมดูแลนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา เส้นทางการทัศนศึกษาแก่งสะพือ วัดถ้ำคูหาสวรรค์ แม่น้ำสองสี วัดภูพร้าว จังหวัดอุบลราชธานี วัตถุประสงค์การทัศนศึกษาในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆ เปลี่ยนบรรยาการในการเรียนรู้ของผู้เรียน และสร้างเสริมทัศนคติที่ดีพร้อมนำไปประยุกต์ใช้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การเดินทางทัศนศึกษาสำเร็จลุล่วงด้วยดีการเดินทางไป-กลับ เด็กนักเรียนปลอดภัยมีความสุขและกลับถึงโรงเรียนโดยสวัสดิภาพ

เดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองเตย โรงเรียนบ้านสะมัด โรงเรียนบ้านโคกเพ็ก โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า โรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านหนองเตย

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี โรงเรียนบ้านสะมัด โรงเรียนบ้านโคกเพ็ก โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า โรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ โรงเรียนบ้านหนองเตย ร่วมจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สถานที่ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านหนองเตย ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี โรงเรียนบ้านสะมัด โรงเรียนบ้านโคกเพ็ก โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า โรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ โรงเรียนบ้านหนองเตย ร่วมจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สถานที่ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านหนองเตย ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี โรงเรียนบ้านสะมัด โรงเรียนบ้านโคกเพ็ก โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า โรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ โรงเรียนบ้านหนองเตย ร่วมจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สถานที่ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านหนองเตย ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์ ร่วมกับโรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี โรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ โรงเรียนบ้านหนองเตย โรงเรียนบ้านป่าไร่ โรงเรียนบ้านร่องสะอาด และโรงเรียนบ้านโนนสว่าง กลุ่มตำบลพรหมสวัสดิ์ ร่วมโครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียนในสถานศึกษาและเยาวชน “กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต” วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนในโรงเรียนและชุมชนสามารถว่ายน้ำเป็น สามารถเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ำ ตลอดจนสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล การร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นายสมยศ สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี มอบหมายให้คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” ปี ๒๕๖๓

“มาฆะ” เป็นชื่อของเดือน ๓ มาฆบูชานั้น ย่อมาจากคำว่า”มาฆบุรณมี” แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญ เดือน ๓ วันมาฆบูชาจึงตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ แต่ถ้าปีใดมีเดือน อธิกมาส คือมีเดือน ๘ สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ เป็นวันสำคัญวันหนึ่ง ในวันพุทธศาสนา คือวันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพุทธศาสนา ที่เรียกว่า “จาตุรงคสันนิบาต” และเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปฎิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์ เพื่อให้พระสงฆ์นำไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อจะยังพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป วันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายสมยศ สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นำนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา ที่วัดบ้านเปือย

การสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ท่านรองรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วยนางธัญญาธนันท์ นิธิศเกษมโภคิน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ออกตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สนามสอบโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี นางพัทธนันท์ วรโพด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง หัวหน้าสนามสอบ นายสมยศ สงโสด เจ้าหน้าที่ประสานงาน/ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี

การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ อาจารย์เอกเทศ แสงลับ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี นายสมยศ สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี พร้อมด้วยคุณครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะเพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้รับความรู้และนำไปพัฒนางานอย่างเต็มศักยภาพ และบอกต่อจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป