เดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองเตย โรงเรียนบ้านสะมัด โรงเรียนบ้านโคกเพ็ก โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า โรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านหนองเตย

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี โรงเรียนบ้านสะมัด โรงเรียนบ้านโคกเพ็ก โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า โรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ โรงเรียนบ้านหนองเตย ร่วมจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สถานที่ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านหนองเตย ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี โรงเรียนบ้านสะมัด โรงเรียนบ้านโคกเพ็ก โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า โรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ โรงเรียนบ้านหนองเตย ร่วมจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สถานที่ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านหนองเตย ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี โรงเรียนบ้านสะมัด โรงเรียนบ้านโคกเพ็ก โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า โรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ โรงเรียนบ้านหนองเตย ร่วมจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สถานที่ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านหนองเตย ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์ ร่วมกับโรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี โรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ โรงเรียนบ้านหนองเตย โรงเรียนบ้านป่าไร่ โรงเรียนบ้านร่องสะอาด และโรงเรียนบ้านโนนสว่าง กลุ่มตำบลพรหมสวัสดิ์ ร่วมโครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียนในสถานศึกษาและเยาวชน “กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต” วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนในโรงเรียนและชุมชนสามารถว่ายน้ำเป็น สามารถเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ำ ตลอดจนสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล การร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นายสมยศ สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี มอบหมายให้คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” ปี ๒๕๖๓

“มาฆะ” เป็นชื่อของเดือน ๓ มาฆบูชานั้น ย่อมาจากคำว่า”มาฆบุรณมี” แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญ เดือน ๓ วันมาฆบูชาจึงตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ แต่ถ้าปีใดมีเดือน อธิกมาส คือมีเดือน ๘ สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ เป็นวันสำคัญวันหนึ่ง ในวันพุทธศาสนา คือวันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพุทธศาสนา ที่เรียกว่า “จาตุรงคสันนิบาต” และเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปฎิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์ เพื่อให้พระสงฆ์นำไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อจะยังพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป วันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายสมยศ สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นำนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา ที่วัดบ้านเปือย

การสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ท่านรองรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วยนางธัญญาธนันท์ นิธิศเกษมโภคิน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ออกตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สนามสอบโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี นางพัทธนันท์ วรโพด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง หัวหน้าสนามสอบ นายสมยศ สงโสด เจ้าหน้าที่ประสานงาน/ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี

การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ อาจารย์เอกเทศ แสงลับ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี นายสมยศ สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี พร้อมด้วยคุณครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะเพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้รับความรู้และนำไปพัฒนางานอย่างเต็มศักยภาพ และบอกต่อจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป

พิธีเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ผู้บริหารสถานศึกษา นายสมยศ สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนวงดุริยางค์ ร่วมพิธีเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ ณ ศาลาวัดบ้านเปือยใหม่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นกองทุนสำหรับใช้ป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบยั่งยืนในหมู่บ้าน เป็นศูนย์รวมความสามัคคี ความเสียสละ การแสดงออกซึ่งการพึ่งพาตนเองของชุมชน และเพื่อเป็นกองทุนสำหรับการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาแบบพอเพียงในหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

การประชุมชี้แจงการสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มอำเภอพยุห์ ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงการสอบ O-Net ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยท่่านรองรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ประธานพิธีเปิดการประชุม ณ โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ เวลา ๐๙.๓๐ น. พร้อมด้วย นางพิมพ์ฐิสา ศีลาสาร ศึกษานิเทศก์ และนายสำราญ วังนุราช ศึกษานิเทศก์ ประชุมชี้แจงการสอบ O-Net ปีการศึกษา ๒๕๖๒