กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นายทัพพ์เทพ พิทักษ์ไหมทอง …

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน หมู่ ๔ และ หมู่ ๖ ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นายทัพพ์เทพ พิทักษ์ไหมท …

ขอขอบพระคุณครับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแก้วอสม. ตำบลหนองแก้ว

วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านเปือย ขอขอบพระค …

ขอขอบพระคุณ นายสนิท แสวงผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วและคณะ ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเปือย ผู้นำบ้านปือย หมู่ ๔ และหมู่ ๖ ชาวบ้านเปือย ที่เสียสละเวลามาลอกท่อระบายน้ำ

วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านเปือยขอขอบพระคุ …

จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และ คณะกรรมการบ้านเปือย หมู่ ๔ และ หมู่ ๖ ผู้ทรงคุณวุฒิ

วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นายทัพพ์เทพ พิทักษ์ไหมทอ …

มอบเงิน “ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ จาก (กสศ.)ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นายทัพพ์เทพ พิทักษ์ไหมท …

ขอขอบพระคุณครับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแก้วอสม. ตำบลหนองแก้ว

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านเปือย ขอขอบพระคุณ องค …

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ในวันที่ ๒๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นายทัพพ์เทพ พิทักษ์ไ …

ดำเนินการสอบวัดความรู้ความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียน ชั้นป.๑-๖

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๖๕ นายทัพพ์เทพ พิทักษ์ไหมทอง ผู …

ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) กรณี โรคไข้เลือดออก

วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นายทัพพ์เทพ พิทักษ์ไหมทอ …