จัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ นายทัพพ์เทพ พิทักษ์ไหมทอง ผู้อำนว …

มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มชั้นรอยต่อ ภายใต้ โครงการลมหายใจเพื่อน้อง ชั้น อนุบาล ๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ นายทัพพ์เทพ พิทักษ์ไหมทอง ผู้อำนว …

กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ นายทัพพ์เทพ พิทักษ์ไหมทอง ผู้อำนวย …

ดำเนินกิจกรรม โครงการทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วัน พุธ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ นายทัพพ์เทพ พิทักษ์ไหมทองผู้อ …

การแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา หนองแก้ว หนองแวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๐-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖นายทัพพ์เทพ พิทักษ์ไหมทอง ผ …

มอบเงิน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านเปือย ประชุมผู้ปก …

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ระดับ CEO และระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ นายทัพพ์เทพ์ พิทักษ์ไหมทอง ผู้อำน …

มอบเงินกองทุนเพื่อความเสมอภาค ทางการศึกษา (กสศ.) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (กลุ่มต่อเนื่อง)

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ นายทัพพ์เทพ พิทักษ์ไหมทอง ผู้อำนว …

ยกย่องเชิดชูคุรุปูชนีย์ ศักดิ์ศรีกันทรารมย์ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ นายทัพพ์เทพ พิทักษ์ไหมทอง ผู้อำนว …