มอบเงินทุน “ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้” จาก (กสศ.)

วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นายทัพพ์เทพ พิทักษ์ไหมทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือย พร้อมคณะครูประจำชั้น
อนุบาล ๓ และระดับชั้น ป.๑,ป.๔,ป.๕,ป.๖
มอบเงินทุน “ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระบบปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจนพิเศษ “ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้”
จาก (กสศ.) ภาคเรียนที่ ๑ ครั้งที่ ๑ กลุ่มเก่า
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๒๔ คน

23 replies on “มอบเงินทุน “ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้” จาก (กสศ.)”