ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา