ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมอบ …

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี สำรองและสามัญ ประจำปี …

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) ร่วมกิจกรรม สพฐ.รวมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์)ร่วมงานชุมชน

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์)นำนักเรียนเข้าร่วมสอบ O-net

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์)แนะแนวศึกษาต่อ

สายด่วนกรณีแจ้งเหตุฉุกเฉินโรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์)