กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านเปือยนำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร คณะครู กรรมการสถานศึกษา กรรมการที่ปรึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน รักการออกกําลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬาอย่างมีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา ประสานความสัมพันธ์ ร่วมกันระหว่างนักเรียน ครูและผู้ปกครอง

การเชิญประชุมชี้เเจงผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรเเละผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือดังกล่าว เเละประชาคมความเห็น ลงมติไม่ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะทางไม่น้อยกว่า 6 กม.ในตำบลเดียวกัน 3 ธ.ค.62 ณ รร.บ้านเปือย

ตรวจสุขภาพช่องปาก

เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูซอด ได้ออกให้บริการตรวจช่องปากเด็กนักเรียน ชั้น ป. ๑ – ป.๖ ในนามโรงเรียนบ้านเปือย นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

ถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ้านเปือยนำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน พงษ์นรินทร์ อาธิบุตร และคุณครูณัฐวุฒิ ศิลาโชติ นำนักเรียนชั้น ป.6 เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๒ ณโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์

รับมอบของจากพระครูภาวนาศีลคุณ(เจ้าคณะตําบลปรือ) อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

โรงเรียนบ้านเปือย นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน พงษ์นรินทร์ อาธิบุตร คณะครูและบุคลากร กราบขอบพระคุณ พระครูภาวนาศีลคุณ เจ้าคณะตําบลปรือ อ.ปราสาทจ.สุรินทร์ ที่ได้เมตตามอบเครื่องบริโภคให้กับโรงเรียนบ้านเปือย

ประชุมเปิดภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน 2562 นำโดยนายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือย คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ที่ปรึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ประชุมปรึกษาหารือ แนวทางการพัฒนาโรงเรียน
ในการนี้โรงเรียนบ้านเปือย ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมประชุมในครั้งนี้

จ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านเปือย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร และคณะครู ได้จ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนให้กับผู้ปกครองนักเรียน

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านเปือย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ต้อนรับคุณครูวรัชยา นิลไทย ตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

มอบเสื้อกีฬา

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านเปือย นำโดยท่านผอ.พงษ์นรินทร์ อาธิบุตร และคณะครู ได้มอบเสื้อกีฬา จำนวน 112 ตัว ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเปือย

วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

วันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านเปือย นำโดยท่านผอ.พงษ์นรินทร์ อาธิบุตร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะกรรมการที่ปรึกษา และผู้ปกครองได้จัดงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ  คุณครูแสวง พิมพ์ศรี คุณครูวาริยา ปัญณารัตน์ เพื่อเป็นการแสดงความยินดียกย่องเชิดชูเกียรติท่าน ที่ได้ปฏิบัติงาน