กิจกรรมพ่นน้ำยา เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก

วันที่ 16 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านเปือยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลคูซอด ในการพ่นน้ำยาเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 14 กันยายน 2563 นายสุเทพ ศรบุญทอง พร้อมคณะกรรมการฯ ได้มาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา

โครงการทำวัตร ปฏิบัติธรรมสวดมนต์สัญจร

นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือย พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมในโครงการทำวัตร ปฏิบัติธรรมสวดมนต์สัญจร ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเปือย เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

ตอนรับคณะประเมินสถานศึกษาปลอดภัย

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านเปือย นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตอนรับคณะประเมิน “สถานศึกษาปลอดภัย” จากกรมสวัดิการและคุ้มครองแรงงาน

ซ้อมแผนเผชิญเหตุ

โรงเรียนบ้านเปือย ได้รับความอนุเคราะห์ จากนายกศรชัย ชัยชาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด ที่ได้นำวิทยากร โดยนายพิเชษฐา ชัยชาญ  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมคณะ ให้ความรู้และสร้างความพร้อม ความตื่นตัวให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน เกี่ยวกับการดูแลรักษาความปลอดภัย
ในการนี้โรงเรียนบ้านเปือย ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาส นี้

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12สิงหาคม 2563

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือย นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร คณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนบ้านเปือย ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฏร โดยประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563

ตรวจและเคลือบหลุมร่องฟันนักเรียน

โรงเรียนบ้านเปือย ได้เข้ารับการบริการเคลือบหลุมร่องฟัน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูซอดเมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 และวันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และรพ.สต.คูซอด ได้อออสำรวจสภาวะช่องปากเด็กนักเรียน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ทางโรงเรียนบ้านเปือย นำโดย นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร ขอขอบพระคุณท่านอย่างยิ่ง

ตอนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว

เมื่อวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ้านเปือย อ.เมืองฯ นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร และคณะครู ได้ตอนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว นำโดยนายทองคำ จันทร์โสภา ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.1 นายประจักษ์ ทองเลิศ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.3 นางวิมลพรรณ กลางมณี ศึกษานิเทศก์ สพม.28 น.ส.ชบานี ธีระภูวนัตถ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.4 นายอดิศักดิ์ พละศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.1 และ น.ส.ศันธณีย์ โคตรวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.1 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง

นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือย เข้าเยี่ยมการประเมินการสอบ ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป.2 ป.4 และป.5 ในวันที่ 27 ก.พ. 2563

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านเปือยได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ กลุ่มโรงเรียนเมืองพระธาตุเรืองรอง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา