โรงเรียนบ้านเปือยขอแสดงความยินดีกับนักเรียน และรายงานผลการทดสอบ O-Net

โรงเรียนบ้านเปือย ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ แหล่งเรียนรู้ต่างๆภายในจังหวัดศรีสะเกษ

การรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566