วันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเปือยนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร คุณครูปัทมา พิมพ์ศรี คุณครูณัฐวุฒิ ศิลาโชติ คุณครูขวัญกาญดา บุตรงาม คุณครูจรินทร นาสารีย์ คุณครูวรัชยา นิลไทย คุณครูพัชรีพร สุดยอดสุข คุณครูเกวลิน ณ นิมิตร และนักเรียนโรงเรียนบ้านเปือยร่วมกันถวายเพล ณ วัดสว่างอารมณ์ ตำบลคูซอด อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ประชุมเตรียมจัดงานผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเปือยนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร คุณครูปัทมา พิมพ์ศรี คุณครูณัฐวุฒิ ศิลาโชติ คุณครูขวัญกาญดา บุตรงาม คุณครูจรินทร นาสารีย์ คุณครูวรัชยา นิลไทย คุณครูพัชรีพร สุดยอดสุข คุณครูเกวลิน ณ นิมิตร ได้จัดประชุมกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน เพื่อที่จะปรึกษาหารือแนวทางการเตรียมจัดงานผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

นิเทศติดตามโรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเปือยนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร คุณครูปัทมา พิมพ์ศรี คุณครูณัฐวุฒิ ศิลาโชติ คุณครูขวัญกาญดา บุตรงาม คุณครูจรินทร นาสารีย์ คุณครูวรัชยา นิลไทย คุณครูพัชรีพร สุดยอดสุข คุณครูเกวลิน ณ นิมิตร ขอขอบพระคุณนายศิริพงษ์ เสนาะ นายอุดม โพธิ์ชัย นายธรรมรักษ์ จิตรดิษฐ์สกุล ที่มาให้กำลังใจและนิเทศติดตามโรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง โรงเรียนบ้านเปือย ขอขอบพระคุณคณะกรรมการนิเทศเป็นอย่างสูงยิ่งที่ได้ให้กำลังใจและคำแนะนำ

ประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเปือยนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร คุณครูปัทมา พิมพ์ศรี คุณครูณัฐวุฒิ ศิลาโชติ คุณครูขวัญกาญดา บุตรงาม คุณครูจรินทร นาสารีย์ คุณครูวรัชยา นิลไทย คุณครูพัชรีพร สุดยอดสุข คุณครูเกวลิน ณ นิมิตร ร่วมกับคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ได้จัดประชุมพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกรายการหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี  ๑๕  ปี

ประชุมพิจารณา เพื่อรับรองรายชื่อนักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มใหม่

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเปือยนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร คุณครูปัทมา พิมพ์ศรี คุณครูณัฐวุฒิ ศิลาโชติ คุณครูขวัญกาญดา บุตรงาม คุณครูจรินทร นาสารีย์ คุณครูวรัชยา นิลไทย คุณครูพัชรีพร สุดยอดสุข คุณครูเกวลิน ณ นิมิตร  ได้จัดประชุมพิจารณา เพื่อรับรองรายชื่อนักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มใหม่ ณ ห้องประชุมครูโรงเรียนบ้านเปือย

อบรมการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียน

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเปือยนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร คุณครูปัทมา พิมพ์ศรี คุณครูณัฐวุฒิ ศิลาโชติ คุณครูขวัญกาญดา บุตรงาม คุณครูจรินทร นาสารีย์ คุณครูวรัชยา นิลไทย คุณครูพัชรีพร สุดยอดสุข คุณครูเกวลิน ณ นิมิตร  ได้จัดอบรมเกี่ยวกับการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียน ทางโรงเรียนบ้านเปือยขอขอบพระคุณนางทรงศิริ คันศร เป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

กิจกรรมลูกเสือ

เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเปือยนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร คุณครูปัทมา พิมพ์ศรี คุณครูณัฐวุฒิ ศิลาโชติ คุณครูขวัญกาญดา บุตรงาม คุณครูจรินทร นาสารีย์ คุณครูวรัชยา นิลไทย คุณครูพัชรีพร สุดยอดสุข คุณครูเกวลิน ณ นิมิตร  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนเพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเปือยนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร คุณครูปัทมา พิมพ์ศรี คุณครูณัฐวุฒิ ศิลาโชติ คุณครูขวัญกาญดา บุตรงาม คุณครูจรินทร นาสารีย์ คุณครูวรัชยา นิลไทย คุณครูพัชรีพร สุดยอดสุข คุณครูเกวลิน ณ นิมิตร ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย “การเลือกตั้งประธานนักเรียน” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ วิธีขั้นตอนการเลือกตั้ง การใช้สิทธิเลือกตั้ง การหาเสียง การเข้าคูหา การนับคะแนน โดยจำลองสถานการณ์เสมือนจริง ให้นักเรียนได้เกิดความรู้ สร้างความเชื่อมั่นใจ พัฒนาตนเอง พัฒนาโรงเรียน เป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่เป็นภาระต่อสังคม

โรงเรียนบ้านเปือยรับการนิเทศจากท่าน ศน.เสรี กาหลง

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเปือยนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร คุณครูปัทมา พิมพ์ศรี คุณครูณัฐวุฒิ ศิลาโชติ คุณครูขวัญกาญดา บุตรงาม คุณครูจรินทร นาสารีย์ คุณครูวรัชยา นิลไทย คุณครูพัชรีพร สุดยอดสุข คุณครูเกวลิน ณ นิมิตร ขอขอบพระคุณท่าน ศน.เสรี กาหลง (ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑) ที่ได้มานิเทศครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเปือย ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษา ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเปือยนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร คุณครูปัทมา พิมพ์ศรี คุณครูณัฐวุฒิ ศิลาโชติ คุณครูขวัญกาญดา บุตรงาม คุณครูจรินทร นาสารีย์ คุณครูวรัชยา นิลไทย คุณครูพัชรีพร สุดยอดสุข คุณครูเกวลิน ณ นิมิตร ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษา ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน เรื่องระดมทรัพยากรผ้าป่าโรงเรียน เดือนเมษายน ๒๕๖๔ เพื่อซ่อมแซมเสาอาคารเรียน ๔๐ ปี การพัฒนาโรงเรียน การป้องกันโรคโควิด -19 ในการนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยได้มอบต้นมะละกอให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ปลูกตามหลักปรัขญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทางโรงเรียนบ้านเปือยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้