นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือย เข้าเยี่ยมการประเมินการสอบ ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป.2 ป.4 และป.5 ในวันที่ 27 ก.พ. 2563

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านเปือยได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ กลุ่มโรงเรียนเมืองพระธาตุเรืองรอง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา

ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

โรงเรียนเปือยนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร คุณครูปัทมา พิมพ์ศรี คุณครูณัฐวุฒิ ศิลาโชติ ผู้แทนครู คุณนารี ลุยตัน ผู้แทนผู้ปกครอง คุณเกียรติ พรมมา ผู้แทนชุมชน และเด็กหญิงจิราภร โคตะพัฒน์ ผู้แทนกรรมการนักเรียน ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เพื่อร่วมกันจัดการศึกษา และแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการบริหารจัดการ และคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 

โรงเรียนบ้านเปือย อำเภอเมืองฯ มอบทุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 )

ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30-11.00 น. นำโดย นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือย พร้อมทั้งคณะครู ได้ทำการมอบทุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ) ให้กับนักเรียน จำนวน 67 คน ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านเปือย และขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่ช่วยเคลื่อนย้ายศาลา

ประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านเปือยนำโดยนายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร ประธานกรรมการศูนย์สอบ คุณครูปัทมา พิมพ์ศรี ครูโรงเรียนบ้านเปือย และคุณครูกฤษณา ทินวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านคูซอด ร่วมเป็นกรรมการประจำศูนย์สอบโรงเรียนบ้านเปือย ได้ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และได้รับการตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ จากท่าน ผอ.วิชิต บุญเฉลียว ประธานกลุ่ม CEO เมืองพระธาตุเรืองรอง

นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือย ได้นำคณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมไหว้พระธาตุเดือน 3 ณ วัดพระธาตุเรืองรอง

นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือย ได้นำคณะครู และนักเรียน ร่วมทำบุญ เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดสว่างอารมณ์ ตำบลคูซอด อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน

โรงเรียนบ้านเปือยนำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนนายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร และคณะครู ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนเพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า

Kusawd Walk And Run Minimarathon 2020 ครั้งที่ 2

เมื่อในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ประชุมคณะกรรมการจัดงานวิ่ง คูซอดวอร์ค แอนรัน มินิมาราธอน 2020 ครั้งที่ 2ตอน “แล่นส่อยน้อง ชมวัด ลัดท่ง” ณ โรงเรียนบ้านเปือย ต.คูซอด อ.เมืองฯ จ.ศรีสะเกษ วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และเพื่อจัดหาทุนการศึกษามอบให้กับโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาใน ตำบลคูซอด
โดยมีคณะครู โรงเรียนบ้านเปือย โรงเรียนบ้านคูซอด โรงเรียนบ้านเวาะ ท่านนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว กำนัน ต.คูซอด ท่านประธานดำเนินการจัดงาน ท่านผู้นำชุมชน และท่านผู้มีเกียรติร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

โรงเรียนบ้านเปือยเข้าร่วมงานวันครู ปี 2563

เมื่อวันที่ 16 มกราคม2563 โรงเรียนบ้านเปือย เข้าร่วมงานวันครู ปี 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1