มอบเงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

งานศิลปหััตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด

งานศิลปหััตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ให้บริการฉีดวัคซีนนักเรียน

มอบเงินตามโครงการปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน