พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ้านหนองครก ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เวลา 09.30 น. โดยผู้อำนวยการเกรียงไกร สูงสนิท เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วย คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนและกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓  โรงเรียนบ้านหนองครก ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธาน  นักเรียนและกรรมการสภานักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓   เพื่อให้นักเรียนรู้จักการ  มีส่วนร่วมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและ การเรียนรู้การเป็นผู้นำ และนักเรียนที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ปี 2563

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ้านหนองครก โดยผู้อำนวยการเกรียงไกร สูงสนิท  ได้นำคณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียน ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา   ณ วัดบ้านหนองครก   อำเภอเมืองศรีสะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ

นิเทศติดตามโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. โรงเรียนบ้านหนองครก ได้ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ผู้อำนวยการเกรียงไกร สูงสนิท ขอขอบคุณคณะกรรมการ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ที่ออกมานิเทศติดตามในครั้งนี้

กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เดินทางไกล ปีการศึกษา 2562


กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2562

มื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น.โรงเรียนบ้านหนองครก โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาอังกฤษ  ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2562 วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รู้ประวัติวันคริสต์มาส   การมีส่วนร่วมกับกิจกรรม การแสดงในแต่ระดับชั้น ตอบคำถาม และแจกของรางวัล

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา(กลุ่ม CEO เมืองสวนสมเด็จ)

จัดเตรียมสถานที่พัก การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านหนองครก ได้เป็นที่พักสำหรับการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการเกรียงไกร สูงสนิท นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดเตรียมสถานที่พักในครังนี้