โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมตามศาสตร์พระราชา ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองครก ได้จัดทำโครงการค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมตามศาสตร์พระราชา ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยนายชัยณรงค์ ดาบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองครก มาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ นายเกรียงไกร  สูงสนิท  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองครก  ขอขอบคุณคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อต้านยา เสพติดและคุณธรรมนำไทยสู่อาเซียน ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.โรงเรียนบ้านหนองครก ได้จัดกิจกรรมโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อต้านยาเสพติดและคุณธรรมนำไทยสู่อาเซียน ปีการศึกษา 2562 โรงเรีียนบ้านหนองครก ร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองครก  ระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองครก  โดยท่านชัยณรงค์ ดาบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองครก มาเป็นประธานในพิธีเปิด ผู้อำนวยการเกรียงไกร  สูงสนิท  ขอขอบคุณ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.โรงเรียนบ้านหนองครก ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้ลูกๆ นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรัก ความกตัญญูต่อคุณแม่ สร้างความอบอุ่นระหว่างแม่กับลูก มีคุณแม่ ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษาฯ มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และ ลงนามถวายพระพร การร้องเพลงแม่ของแผ่นดิน การมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น การแสดงของลูกๆ นักเรียน การแสดงความรักของลูกต่อคุณแม่

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองครก โดยผู้อำนวยการเกรียงไกร สูงสนิท ได้นำคณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักเรียน ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 2562   ณ วัดบ้านหนองครก   อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

การเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ทีี่บ้านหนองครก หมู่ที่ 1,5 ตามปฎิทินของโรงเรียน

ต้อนรับครูพนักงานราชการ

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. โรงเรียนบ้านหนองครก ได้ต้อนรับครูพนักงาน คือ นายดำรงศักดิ์ ไกรพันธ์ ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ มาปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนบ้านหนองครก ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนทุกคน ต้อนรับอย่างอบอุ่น

เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 อำเภอเมืองศรีสะเกษ ได้กำหนดการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองครก อำเภอเมืองสรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยโรงเรียนบ้านหนองครกเป็นสถานที่ในการเลือกตั้งในครั้งนี้

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. โรงเรียนบ้านหนองครก ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม วาดภาพระบายสี แต่งกลอน เรียงความ ผู้อำนวยการเกรียงไกร สูงสนิท ขอขอบคุณ คณะครูทุกคน ที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้

พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านหนองครก ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เวลา 09.30 น. โดยผู้อำนวยการเกรียงไกร สูงสนิท เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา 2562