ช่วยเหลือน้ำท่วมสถานศึกษา

เมื่อเวลา 12.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่จาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดศรีสะเกษ ได้ลงพื้นที่ดูน้ำท่วมโรงเรียนบ้านหนองครก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ และเจ้าหน้าที่จาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดศรีสะเกษ วางแผนเร่งสูบน้ำในพื้นที่โรงเรียนและชุมชนบ้านหนองครกออกโดยเร็ว ผู้อำนวยการเกรียงไกร สูงสนิท ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจโรงเรียนบ้านหนองครกในครั้งนี้

ศึกษานิเทศก์มาเยี่ยมให้กำลังใจ น้ำท่วมในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางรวิกานต์ โพธิ์ศรี ศึกษานิเทศก์ มาเยี่ยมและให้กำใจ ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ซึ่งทางโรงเรียนบ้านหนองครก ได้รับผลกระทบจากพายุและฝนตกหนัก ในคืนวันที่ 4 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการเกรียงไกร สูงสนิท ขอบคุณ นางรวิกานต์ โพธิ์ศรี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ที่ได้มาเยี่ยมและให้กำลังใจ ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในครั้งนี้

ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองครก ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

สภาพน้ำท่วมในสถานศึกษา

เมื่อวันจันทร์ ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563  เวลา 07.00 น.  โรงเรียนบ้านหนองครกได้รับผล กระทบจากฝนตกหนักในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมา เนื่องจากน้ำท่วมขังในโรงเรียนบ้านหนองครก  (ฝั่งอาคารประถมศึกษา) มีระดับความสูงประมาณ  30 – 40 เซนติเมตร

มอบเงินนักเรียนยากจนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. โรงเรียนบ้านหนองครกได้คัดเลือกนักเรียนที่มอบเงินนักเรียนยากจนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองครก ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

เยี่ยมมัธยมศึกษาตอนต้น

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 08.20 น. นายวิม มณีอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองครก ได้พบปะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2563

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อต้านยา เสพติดและคุณธรรมนำไทยสู่อาเซียน ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.โรงเรียนบ้านหนองครก ได้จัดกิจกรรมโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อต้านยาเสพติดและคุณธรรมนำไทยสู่อาเซียน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านหนองครก ร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองครก  ระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองครก  โดยท่านชัยณรงค์ ดาบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองครก มาเป็นประธานในพิธีเปิด ผู้อำนวยการเกรียงไกร  สูงสนิท  ขอขอบคุณ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองครก ได้ออกตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนบ้านหนองครก ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการเกรียงไกร สูงสนิท ขอบคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองครก และเจ้าหน้าที่ ที่ได้ตรวจสุขภาพนักเรียนในครั้งนี้

พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ระหว่างวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านหนองครก ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รู้จักการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ภายในบ้านครัวเรือนเกิดประโยชน์แก่นักเรียนและนำไปประกอบอาชีพได้ โดยผู้อำนวยการเกรียงไกร สูงสนิท เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้