กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เดินทางไกล ปีการศึกษา 2562


กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2562

มื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น.โรงเรียนบ้านหนองครก โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาอังกฤษ  ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2562 วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รู้ประวัติวันคริสต์มาส   การมีส่วนร่วมกับกิจกรรม การแสดงในแต่ระดับชั้น ตอบคำถาม และแจกของรางวัล

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา(กลุ่ม CEO เมืองสวนสมเด็จ)

จัดเตรียมสถานที่พัก การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านหนองครก ได้เป็นที่พักสำหรับการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการเกรียงไกร สูงสนิท นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดเตรียมสถานที่พักในครังนี้

ลูกเสือจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ผู้อำนวยสถานศึกษา คณะครูและบุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้นำนักเรียนพัฒนาโรงเรียน และจัดนิทรรศการ ทำความดีเพื่อพ่อ

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านหนองครก กำหนดจัดการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่โรงเรียนบ้านหนองครก ระดับชั้นอนุบาล ๒ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อแจ้งนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ  และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้ทราบ โดย นายสมศักดิ์ บูรณะ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในครั้งนี้

สอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะครูได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ -มัธยมศึกษาปีที่ ๓ สอบธรรมศึกษา ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนบ้านหนองครก ได้กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งกีฬาสี ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยท่านสมศักดิ์ บูรณะ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด ในครั้งนี้

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมตามศาสตร์พระราชา ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองครก ได้จัดทำโครงการค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมตามศาสตร์พระราชา ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยนายชัยณรงค์ ดาบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองครก มาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ นายเกรียงไกร  สูงสนิท  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองครก  ขอขอบคุณคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อต้านยา เสพติดและคุณธรรมนำไทยสู่อาเซียน ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.โรงเรียนบ้านหนองครก ได้จัดกิจกรรมโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อต้านยาเสพติดและคุณธรรมนำไทยสู่อาเซียน ปีการศึกษา 2562 โรงเรีียนบ้านหนองครก ร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองครก  ระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองครก  โดยท่านชัยณรงค์ ดาบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองครก มาเป็นประธานในพิธีเปิด ผู้อำนวยการเกรียงไกร  สูงสนิท  ขอขอบคุณ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้