ติดตาม ให้กำลังใจ มอบใบงาน ในการเรียนออนไลน์วันแรก

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ว่าที่ ร.ต.รังสรรค์ กรึงไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนข่าฯ ได้นำคณะครูออกเยี่ยม ให้กำลังใจ มอบใบงานแก่นักเรียนในการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(covid 19)

กิจกรรม 6 สัปดาห์ ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส.

โรงเรียนบ้านโพนข่าฯ จัดกิจกรรมสัปดาห์ ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. เพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทั้งในโรงเรียนและชุมชน ใน 6 สัปดาห์ เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้ไปให้ครอบครัว เพื่อนบ้าน และคนในชุมชนของตนเองได้ ซึ่งจะทำให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง ส.ส. โดยออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ

รับการประเมินจาก TDRI

สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย(TDRI)เข้าเยี่ยมโรงเรียนเพื่อสังเกตนวัตกรรมการสอนวิธีแบบเปิดและการศึกษาชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด (Open Approach & Lesson Study) พบปะพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียน/คณะครู รับฟังความเห็นและปัญหา  ตามโครงการ”วิจัยเพื่อประเมินผลและถอดบทเรียนการพัฒนาในพื้นที่นวัตกรรม” โดนมีนายสุพจน์  เจริญกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน  ดร.บัญชา อุทิตะสาร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ นายทองคำ  จันทร์โสภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ

กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class)

โรงเรียนบ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) โดยนายสุพจน์  เจริญกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ส่งคณะครูเข้าร่วมสังเกตการจัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีแบบเปิด (Open Approach)  ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ที่โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องนวัตกรรมในโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561

ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสมรักษ์ พรมมาสุข และคณะครู ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

กระบวนการคิดแบบเปิด
สะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนโดยครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้อง
สะท้อนผล ป. ๓ โดยคุณครูสุพัตรา คำมานพ ตัวแทนจาก ร.ร.บ้านโพนข่าฯ

สะท้อนผล ป. ๕ โดยคุณครูสุบันทึก คำผง ตัวแทนจาก ร.ร.บ้านโพนข่าฯ
ผอ.สมรักษ์ พรมมาสุข เจ้าภาพกล่าวสรุป และขอบคุณตัวแทนจากทุกโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้องทุกคน

ค่ายคณิตศาสตร์

วันที่ 14 มกราคม 2562 อาจารย์ปาวีณา ฉ่ำกิ่ง  อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นำนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มรภ.ศรีสะเกษ จำนวน 10 คน ออกค่ายคณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ณ โรงเรียนบ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร)  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สนับสนุนงบประมาณในการเข้าค่าย จำนวน 5,000 บาท ค่าอาหารนักศึกษาที่มาเป็นวิทยากร จำนวน 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น 6,000 บาท ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเป็นอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้


อาจารย์ปาวีณา ฉ่ำกิ่ง  อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้นำนักศึกษาออกค่ายฯ

อาจารย์ปาวีณา ฉ่ำกิ่ง  กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการต่อ ผอ.สุพจน์ เจริญกิจ ประธานในการจัดค่ายคณิตศาสตร์

ผอ.สุพจน์ เจริญกิจ ประธานในการจัดค่ายคณิตศาสตร์ รับรายงานและกล่าวเปิดค่าย

อาจารย์ปาวีณา ฉ่ำกิ่ง  มอบเงินสนับสนุนโครงการ และค่าอาหาร
ผอ.สุพจน์ เจริิญกิจ มอบของที่ระลึก แก่
อาจารย์ปาวีณา ฉ่ำกิ่ง 
กิจกรรมฝึกทักษะการคิด
ผอ.สุพจน์ เจริญกิจ กล่าวปิดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

“เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

ด้วยโรงเรียนบ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์ของโรงเรียน เพื่อให้เด็กๆได้สนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันเกมต่างๆ และรับแจกของขวัญรางวัลมากมาย

ผอ.สุพจน์ เจริญกิจ รับมอบเงิน และขนมจากนายสมบูรณ์ โมทะจิต นายก อ.บ.ต.โพนข่า

นายสมบูรณ์ โมทะจิต นายก อ.บ.ต.โพนข่า ให้โอวาทและอวยพรแก่เด็กๆ

นายสมบูรณ์ โมทะจิต นายก อ.บ.ต.โพนข่า มอบรางวัลการแสดง

ผอ.สุพจน์ เจริญกิจ รับมอบขนม และสิ่งของจากคณะกรรมการสถานศึกษา
เกมสนุกสนาน
คุณแม่สายทอง สุวรรณ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียน
การแสดงสนุกๆจากนักเรียนโข่ง

การแสดงสนุกๆจากนักเรียนโข่ง

การแสดงสนุกๆจากนักเรียนโข่ง
สาวนักเรียน ม.
แจกไอสครีม

คุณแม่สายทอง สุวรรณ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียน
ดร.บัญชา อุทิตะสาร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม
ผอ.สุพจน์ เจริญกิจ มอบทุนสนับสนุนห้องเรียนจัดป้ายนิเทศดีเด่น
ผอ.สุพจน์ เจริญกิจ อ่านสารวันเด็กของนายกรัฐมนตรี
ให้โอวาท และกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียน
นายประหยัด วันดี ผู้ใหญ่บ้านโพนข่า มอบขนม
คุณพ่ออุดม บุตรวงษ์ มอบหมวกกันน๊อคแก่นักเรียน จำนวน ๓๐ ใบ

พิธีทำบุญตักบาตรเปิดอาคารเรียนและทอดผ้าป่าฯเพื่อการศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะครู บุคลากร ตลอดจนประชาชนในเขตบริการของโรงเรียนได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยนายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ตลอดจนผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มCEOเมืองสวนสมเด็จ ผู้นำหน่วยงาน องค์กรชุมชน ให้เกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมาก

โรงเรียนบ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุเทพ  ศรบุญทอง  รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร)ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายสุพจน์  เจริญกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมการแข่งขันกีฬา รวมถึงการมีเจตคติที่ดีต่อการออกกำลังกายเป็นประจำ สม่ำเสมอ และยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างเสริมมิตรภาพ ความสามัคคี อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

โรงเรียนบ้านโพนข่าฯขอขอบพระคุณท่านรองสุเทพ  ศรบุญทอง  รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม CEO เมืองสวนสมเด็จ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำองค์กรท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนที่ให้เกียรติร่วมงานกีฬาสีของโรงเรียน

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา

นายสุพจน์  เจริญกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร)รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียน ตามภาระงาน ๔ งาน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยนายอุดม โพธิ์ชัย ประธานกลุ่มเมืองสวนสมเด็จ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

การแข่งขันกีฬาอนุบาล-เด็กเล็ก

โรงเรียนบ้านโพนข่าฯโดยนายสุพจน์  เจริญกิจ  ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้กีฬา นันทนาการฯจังหวัดศรีสะเกษ จัดการแข่งขันกีฬาอนุบาล-เด็กเล็ก ประจำปี 2561