ความภูมิใจ

อีกความภูมิใจของเราชาวเจ้าทุ่ง ผลการสอบ o-net ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งสูงกว่าระดับประเทศ = 2.58 สูงกว่าปีการศึกษา 2561 = 8.73 ขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนที่ได้ทุ่มเท ตั้งใจ จนประสบผลสำเร็จในครั้งนี้

ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน

วันที่ 20 มี.ค. 2563 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงไปรับภูมิทัศน์โรงเรียนเพื่อให้น่าอยู่น่าเรียน

ประเมินครูผูู้ช่วย

วันที่ 25 มี.ค. 2563 นางกรรณิกา ขุขันธิน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษเขต 1 ได้ออกประเมินครูผูู้ช่วย คือ นางสาว เบ็ญจมาภรณ์ ศรีชมภู ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงและคณะครูต้อนรับผู้ประเมินด้วยความยินดียิ่งและขอขอบคุณ

ประชุมวางแผนงาน ปีการศึกษา 2563

วันที่ 23 มี.ค. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาประชุมวางแผนงาน ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน ป.6 และม.3 ตามนโยบาย คนรวมกันไม่เกิน 50 คน

กิจกรรมเครือข่าย

18/03/2563 นางพัทธนันท์ วรโพด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง ร่วมกับผู้บริหารกลุ่มธาตุ-ทุ่งสว่าง ให้กำลังใจ ผู้อำนวยการบ้านลิงไอ ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

โควิท-19

17/03/2563 นางพัทธนันท์ วรโพด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง ให้ความรู้นักเรียน เกี่ยวกับโควิท 19 ก่อนจะปิดภาคเรียนให้กับนักเรียน

การจัดนิทรรศการ

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง ร่วมจัดนิทรรศการ เปิดบ้านวิชาการที่โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว

กิจกรรมเครือข่าย

16/03/2563 นางพัทธนันท์ วรโ(พด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง ร่วมกับผู้บริหาร กลุ่มธาตุ-ทุ่งสว่าง มาให้กำลังใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฌานนสำฌรงหนองหมากแซว และผู้อำนวยการบ้านหนองกันจอ ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเจ้า

จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

วันที่ 20 มี.ค. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ได้มาตรวจจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และนำไปรดพืชที่ปลูก ปรากฏว่าได้ผลดีขึ้น