ปรับสภาพแปลงผักสวนครัว

วันที่ 21 ก.พ. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ได้ปรับสภาพแปลงผักที่จะปลูกผักสวนครัว

พิธีปิดค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

20-22/02/2563 นักเรียนโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผ่านกิจกรรมกันทุกคน

กิจกรรมรอบกองไฟลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง ร่วมกิจกรรมรอบกองไฟ ในการเข้าค่ายลูกเสือต้นภัยยาเสพติด ที่ค่ายลูกเสือห้วยคล้า

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๐ -๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่นำลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔- ๖ เข้าค่ายลูกเสือชั่วคราวที่โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา โดยมีกองลูกเสือทั้งหมด ๑๒ โรงเรียน ได้ทำกิจกรรมต่างๆและได้เป็นตัวแทนการแห่ขบวนพุ่มสลากและได้รับกำลังใจจากคณะกรรมการสถานศึกษา

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านเปือยได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ กลุ่มโรงเรียนเมืองพระธาตุเรืองรอง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา

การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์

วันที่ 21 ก.พ. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ได้สอนการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์ แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่ (คุรุราษฎร์บำรุง) โรงเรียนบ้านหนองแวง (โสวรรณีวิทยาคม) และโรงเรียนบ้านหนามแท่ง ร่วมกันจัดกิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว
โรงเรียนบ้านแสงใหญ่ (คุรุราษฎร์บำรุง)

กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

21/2563 ลูกเสือโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของเข้าค่ายอบรมโครงการต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา