นิเทศ ติดตาม ความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ต้อนรับครูใหม่

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรีหญิงปัทมาภรณ์ ศรีส …

กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ

และวันออกพรรษา วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรีหญิ …

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

การเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖

โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด ขอขอบพระคุณ ดร.พีระพรรณ ทองศูนย์ รองผู้อำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ และ นางวยุรีย์ ศิริโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ในการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน การเปิดภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ และได้เยี่ยมชมห้องเรียน ให้กำลังใจแก่คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอดทุกชั้นเรียน

การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2

       วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านแก้งได้รับกา …