พิธีบายศรีสู่ขวัญผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านแก้งได้จัดพิธ …

กิจกรรม ร่วมงานกฐินสามัคคีวัดบ้านแก้ง ดรงเรียนบ้านแก้ง

       วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านแก้งได้ร่วมง …

การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2

       วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านแก้งได้รับกา …

การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2

2566 โรงเรียนบ้านแก้งได้รับการนิเทศ การเตรียมความพร้อมก …

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแก้ง

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรี …

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านแก้ง

มอบทุนของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ให้กั …

วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านแก้ง

การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน …

วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านแก้ง

กิจกรรม มอบทุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านแก้ง

วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2566

วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านแก้ง

รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบระดับทอง ๔ โครงการ โรงเรียน/หมู่ …