คัดกรองการอ่าน การเขียนภาษาไทย ตามนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคน”

ประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ทัศนศึกษานักเรียน ป.4-ม.3

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม (คลิก!!!)

ทัศนศึกษานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ชั้น อ.2-ป.3

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม (คลิก!!!)

คณะกรรมการการถ่ายทอดสด (ทีม ICT SSK1) งาน “2 ทศวรรษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1”คณะกรรมการการถ่ายทอดสด (ทีม ICT SSK1)

กิจกรรม “สายสัมพันธ์ พี่ เพื่อน น้อง 2 ทศวรรษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1”

กิจกรรมงาน “2 ทศวรรษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1“

กิจกรรมรวมพลังเด็กดีผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปี 2566

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม (คลิก!!!)

สอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 สอบธรรมศึกษา