รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านสว่าง ได้รับการประเมินการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว คณะกรรมการประเมิน นำโดยท่านศน.ทองคำ. จันทร์โสภา ท่านศน.อมรรัตน์ แก้วสิงห์ ท่านศน.ประพิษศร กรมเมือง และท่านศน.อดิศักดิ์ พลศักดิ์ ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่าน ที่ให้การประเมินแบบกัลยาณมิตร และให้กำลังใจพร้อมคำแนะนำในการเตรียมการประเมินระดับต่อไป

รับการนิเทศติดตามโรงเรียนศีล 5 (ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง)

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านสว่าง  ได้รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนศีล 5 (ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง) นำโดยท่านผอ.เสถียร ลาโพธิ์  ท่านผอ.พัฒนศักดิ์ บางใบ  และท่านผอ.สุวิชญาณ  พงษ์เกษ ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนศีล 5 เป็นอย่างดียิ่ง

โครงการทำบุญใส่บาตร แต่งกายผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ณ วัดบ้านเจ้าทุ่ง

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านสว่าง  นำโดยนางสาวศิรินทิพย์วรา แสงม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครูร่วมโครงการทำบุญใส่บาตร แต่งกายผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ณ วัดบ้านเจ้าทุ่ง เพื่อปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี และเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม และอนุรักษ์ผ้าไทยผ้าพื้นเมือง

การประชุมเตรียมความพร้อมในการสอบ ONET และ NT ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลธาตุ-ทุ่งสว่าง

       ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านสว่าง  นำโดยนางสาวศิรินทิพย์วรา แสงม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางวารินทร์  บุญสาลี ครูชำนาญการพิเศษ และนางสาวเกศินี  นามวิสัย  ครูชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ การสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลธาตุ-ทุ่งสว่าง ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) ซึ่งมีคณะครูในแต่ละโรงเรียนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

กิจกรรมการเรียนรู้ทักษะอาชีพ

      โรงเรียนบ้านสว่าง  นำโดยนางสาวศิรินทิพย์วรา แสงม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งมีนโยบายการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการที่หลากหลายในการพัฒนาผู้เรียน โดยช่วงกิจกรรมลดเวลาเรียนในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในด้านทักษะอาชีพ ในระดับประถมศึกษานักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำขนมหวานสานอาชีพ  ส่วนระดับมัธยมศึกษาได้จัดเตรียมทำความสะอาดโรงเรือนเพาะเห็ดเพื่อเตรียมสถานในการเพาะเห็ดชุดใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย ได้ฝึกปฏิบัติจริง มีทักษะในการทำงานและทำงานเป็นทีมเป็นแบบอย่างในการสร้างอาชีพต่อไป

การแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว

       ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านสว่าง  นำโดยนางสาวศิรินทิพย์วรา แสงม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครูและนักเรียนไปแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ตลอดจนนักเรียนที่ให้การต้อนรับและเอื้ออำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีและให้ความสนใจในการแนะแนวในครั้งนี้

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สร้างสรรค์สุจริต”

       วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านสว่าง  ได้จัดอบรมเชิงปฏิบิติการ “เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สร้างสรรค์สุจริต” ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และโครงการโรงเรียนสุจริต ซึ่งได้จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล –ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยนางสาวศิรินทิพย์วรา แสงม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และวิทยากรในการอบรมได้แก่คณะครูโรงเรียนบ้านสว่าง ซึ่งการอบรมครั้งนี้นักเรียนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ และร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน

ร่วมกิจกรรมชุมชน (งานพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดสว่างศิริสำราญ)

ในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านสว่าง  นำโดยนางสาวศิรินทิพย์วรา แสงม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครูและบุคลากรร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ) นางสาวจีรนันท์  สมใจ ณ ฌาปนสถานวัดสว่างสิริสำราญ บ้านสว่าง ในการนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้มีจิตอาสา(ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา) โดยบริการน้ำดื่มให้กับแขกผู้มาร่วมงาน

กิจกรรมจิตอาสา (ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา)

  ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านสว่าง  นำโดยนางสาวศิรินทิพย์วรา แสงม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้คณะครู บุคลากรและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา (ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา) โดยได้ทำความสะอาดบริเวณวัดสว่างสิริสำราญ และผูกผ้าประดับตกแต่งบริเวณฌาปนสถาน เพื่อเตรียมงานพระราชทานเพลิงศพนางสาวจีรนันท์  สมใจ ในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ นี้ ซึ่งคณะครูและนักเรียนได้ร่วมแรงร่วมใจในการทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ

ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมประชุมสภาวัฒนธรรมตำบลทุ่งสว่าง

       ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านสว่าง โดยนางสาวศิรินทิพย์วรา แสงม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าร่วมประชุมสภาวัฒนธรรมตำบลทุ่งสว่าง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง เพื่อคัดสรรแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่างชุดใหม่