การร่วมงานมุทิตาจิต ครูผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนบ้านลิงไอ

    ในวันที่ 25 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านสว่าง โดยนางสาวศิรินทิพย์วรา  แสงม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง พร้อมด้วยคณะครูได้ไปร่วมงานมุทิตาจิต คุณครูผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนบ้านลิงไอ ขอให้ท่านเกษียณอย่างมีความสุข

การร่วมงานมุทิตาจิต ครูผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์)

ในวันที่ 25 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านสว่าง โดยนางสาวศิรินทิพย์วรา  แสงม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง ได้ไปร่วมงานมุทิตาจิต ครูผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) เพื่อเป็นการสร้างขวัญและให้กำลังกับคุณครูพชรณัฏฐ์ ไชยพันธ์นา และคุณครูคำปุ่น รัศมี ที่เกษียณอายุราชการ ขอให้ท่านเกษียณอย่างมีความสุข

การอบรมพัฒนาครู

      ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านสว่าง โดยนางสาวศิรินทิพย์วรา  แสงม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง ได้มอบหมายให้ นางสุปราณี  สายช่วย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียน ณ ห้องไอซีที  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 วิทยากรผู้ให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ โดยนายทวีศักดิ์  ธรรมวันนา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ขอขอบคุณท่านและคณะที่ให้ความรู้ในครั้งนี้

การอบรมประธานสภานักเรียน

        ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านสว่าง โดยนางสาวศิรินทิพย์วรา  แสงม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง ได้มอบหมายให้ นายราชันย์ คำเพราะ  ครูผู้ช่วย นำเด็กหญิงกมลนัทธ์ สกุลแก้ว ประธานนักเรียน และเด็กชายพรชัย วินทะไชย รองประธานนักเรียน เข้าร่วมโครงการอบรมประธานสภานักเรียน ณ ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและศักยภาพของผู้นำ จะได้นำความรู้มาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป

การพัฒนาบุคลากร

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านสว่าง โดยนางสาวศิรินทิพย์วรา  แสงม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง ได้ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ โดยได้มอบหมายให้ นายปวรปรัชญ์  บุตรศรี ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เข้ารับการอบรมระบบการรับส่งหนังสือราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ SMSS ณ ห้องไอซีที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

การร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อสุรวุฒิ แก้วมหาวงศ์

    ในวันที่ 23 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านสว่าง โดยนางสาวศิรินทิพย์วรา  แสงม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง ได้ไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อสุรวุฒิ แก้วมหาวงศ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม (พระอารามหลวง)

การเรียนรู้แบบโครงงาน

     การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 และชั้นอนุบาล 1-2 ได้เรียนรู้แบบโครงงานโดยการนำสีจากธรรมชาติ การทำบัวลอยหลากสี ซึ่งเด็กได้มีส่วนร่วมและได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เห็นคุณค่าและประโยชน์อันหลากหลายของธรรมชาติที่อยู่รอบตัว ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและได้ทานขนมหวานฝึมือตนเองอย่างเอร็ดอร่อย

การเรียนรู้ทักษะชีวิต

การจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรียนรู้การประกอบอาหารแบบวิถีโบราณ โดยการหุงข้าวและประกอบอาหารด้วยเตาถ่าน พลังงานจากธรรมชาติ ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตแบบโบราณ  ซึ่งในปัจจุบันนักเรียนจะมีความสะดวกสบายใช้สิ่งอำนวยความสะดวกเป็นหลัก เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และสามารถแก้ปัญหาเป็น ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน

ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านสว่างบริจาคตู้ลำโพงให้กับโรงเรียน

วันที่ 21 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านสว่าง โดย นางสาวศิรินทิพย์วรา  แสงม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง พร้อมด้วยคณะครู ได้รับบริจาคตู้ลำโพงจำนวน  4 ตัว จากคุณสมพงษ์  ศรีละมัย  ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านสว่าง เพื่อใช้ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ทางโรงเรียนบ้านสว่างขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้

การประชุมครูและบุคลากร

     วันที่ 21 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านสว่าง โดย นางสาวศิรินทิพย์วรา  แสงม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง ได้จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสรุปผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนที่ผ่านมาซึ่งประสบผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดในแต่ละกิจกรรม  และได้ร่วมกันปรึกษา หารือวางแผนการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไปให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ