กิจกรรมการแข่งทักษะทางวิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

การเรียนรู้ทักษะอาชีพจากวิทยากรภายนอก

รับป้ายโรงเรียนศีล 5 ตามโครงการส่งเสริมขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบลศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง)

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

การประเมินตามโครงการส่งเสริมขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบลศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง)