ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านหนองครกได้กำหนดจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อแจ้งนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ  และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้ทราบ โดย นายเกรียงไกร  สูงสนิท  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองครก  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในครั้งนี้

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนและกรรมการสภานักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐  โรงเรียนบ้านหนองครก ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธาน         นักเรียนและกรรมการสภานักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  เพื่อให้นักเรียนรู้จักการ          มีส่วนร่วมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและ การเรียนรู้การเป็นผู้นำ นายเกรียงไกร  สูงสนิท                      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองครก ขอขอบคุณ คณะครูบุคลากรทางการศึกษาทุกคน และนักเรียนที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมปลูกต้นไม้พะยูงพื้นถิ่นเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

เมื่อวันพุธ ที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้พะยูงพื้นถิ่น คืนแผ่นดินสีเขียวให้ลูกหลานเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ป่าชุมชนหนองม่วง ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ โดยนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด และหน่วยงานราชการต่างๆ พ่อค้า ประชาชน นิสิตนักศึกษา นักเรียน มาร่วมกิจกรรมดังกล่าวและโรงเรียนบ้านหนองครก นำโดย นายเกรียงไกร  สูงสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองครก ได้นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้