นวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ระดับปฐมวัย ทั้ง 4 ด้าน โดยใช้กระบวนการ PLC บ้านนักวิทยศาสตร์น้อย

นวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ระดับปฐมวัย ทั้ง 4 ด้าน โดยใช้กระบวนการ PLC บ้านนักวิทยศาสตร์น้อย เพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการแสวงหาความรู้หรือค้นคว้าหาคำตอบในสิ่งที่เด็กอยากรู้และสงสัยด้วยวิธีการต่างๆได้วยตนเอง เด็กได้เลือกศึกษาตามความสนใจของตนเองและกลุ่ม เด็กได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เพื่อค้นหาคำตอบ เกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ และมีความภูมิใจในตนเอง ส่งผลให้เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัวมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ดีขึ้น

นวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ระดับปฐมวัย ทั้ง 4 ด้าน โดยใช้กระบวนการ PLC บ้านนักวิทยศาสตร์น้อย ด้วยเทคนิค 3ม 3ฮ MODELการบริหารกิจการของสถานศึกษา วางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ งานบุคคลและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ด้วยนวัตกรรมทางการศึกษา คือ การระดมความคิดด้วยกระบวนการ PLC  เทคนิค  3 ม 3 ฮ  MODEL โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว ช่วยให้ครูและบุคลากร รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่วนร่วม ในการวางแผนและการตัดสินใจ ร่วมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน สร้างการยอมรับ ความรับผิดชอบในฐานะ สมาชิกของชุมชน เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของเกิดความภาคภูมิใจในผลงานที่ตนมีส่วนร่วม กระบวนการพัฒนาเกิดความต่อเนื่อง และก่อให้เกิดผลสำเร็จสูงสุด จากการให้ความสำคัญและความร่วมมือในการบริหารจัดการของสถานศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษามีการให้บริการสถานที่ของโรงเรียนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนและหน่วยงานอื่น ผลจากการดำเนินงาน ทางโรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว ได้ประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน พบว่าผู้ปกครองมีความพึงพอใจเรื่อง การดูแลนักเรียน การจัดกิจกรรมเสริมทักษะให้แก่นักเรียน การช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมและแก้ปัญหา การอ่านออก เขียนได้ให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วม ในการพัฒนาการศึกษา เป็นผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนดีขึ้น จนได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่า

ประกาศผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ทรงค่าแห่งแผ่นดิน โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว

ประกาศรับสมัครครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

ประกาศรับสมัครครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว

ประกาศผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกข้าราชการครูผู้ทรงค่าแห่งแผ่นดิน โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว

ประกาศรับสมัครตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินโรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินโรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินโรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว