โรงเรียนบ้านยาง ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู วันที่ 13 มิ.ย. 62

โรงเรียนบ้านยางจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิ.ย. 62

โรงเรียนบ้านยางได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโดยได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของยาเสพติดและเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดที่บ้านยาง

โรงเรียนบ้านยาง จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี 2562 วันที่ 26 มิ.ย. 62