โรงเรียนบ้านโพนยาง ขอขอบพระคุณคณะกรรมการนิเทศตามโครงการ นิเทศ ติดตาม สืบสาน การสะท้อนบทเรียน เปลี่ยนนักเรียน ครู เป็นผู้ร่วมทางร่วมสร้างโรงเรียนคุณภาพตามวิสัยทัศน์”คุณธรรม คุณภาพ เป็นเลิศ”เต็มที่ด้วยกระบวนการนิเทศดี ๆ ที่ศรีสะเกษ เขต 1

รร.บ้านโพนยาง ประชุมผู้ปกครอง 2/2564

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนบ้านโพนยางได้จัดประชุมผ …