ตรวจสุขภาพนักเรียนและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค

รับการประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับเขตพื้นที่และระดับจังหวัด

ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่และระดับจังหวัด

ปรับปรุงบริบทเพื่อเตรียมประเมินโรงเรียนพระราชทาน#3