กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 นำโดย นายบุญเกิด ทองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 ร่วมกับคณะครู จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก ได้รู้ถึงความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัยที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และได้รับความสนุกสนานจากการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก นายสมควร วงษ์รักษา ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้อ่านสารวันเด็ก ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่าน และผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่ร่วมบริจาคเงินและขนมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กในครั้งนี้ 
#กราบขอบพระคุณในความเมตตาของ_พระโพธิคุณวิเทศ (พยอม สุทสฺสโน) เจ้าอาวาสวัดพุทธวิหาร ประเทศเยอรมนี มอบทุนการศึกษา จำนวน 6,000 บาท พร้อมขนม
ขอขอบคุณเจ้าภาพไอศกรีม 
1.นางสาวอุษณีย์ พวงนาค 1,500 บาท
2.นางสาวนิพาดา วรรณทวี 2,200 บาท
3.นางสาวศุภัสฐิยา ชัยพิทักษ์เมธี 1,600 บาท
และคุณอุทัยวรรณ ทองสุ ผอ. กลุ่มการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่

รับมอบทุนการศึกษาจาก แพทย์หญิงปิยะรัตน์ โกมลศาสตร์ และคณะ

วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 นำโดย นายบุญเกิด ทองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 คุณพ่อคาน วงษ์รักษา คุณพ่อคำเล่ง ชาภักดี กรรมการที่ปรึกษา นายสมควร วงษ์รักษา ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ได้ให้การต้อนรับ แพทย์หญิงปิยะรัตน์ โกมลศาสตร์ ทนายศิริบูรณ์ คูณมี และคณะ ที่ได้มีจิตศรัทธาเดินทางมามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 จำนวน 194 ทุนๆละ 500 บาท และสนับสนุนวงโปงลางโรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 จำนวน 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
ในนามโรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 ขอขอบพระคุณแพทย์หญิงปิยะรัตน์ โกมลศาสตร์ และคณะ ที่ได้มอบทุนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในครั้งนี้
และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดดลบันดาลประทานพร ให้ท่านและคณะประสบแต่ความสุขด้วยจตุรพิธพรชัย สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ

การแข่งกีฬานักเรียน กลุ่ม CEO ทักษิณกันทรารมย์

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายบุญเกิด ทองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนโรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่ม CEO ทักษิณกันทรารมย์ ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 18 โรงเรียน ณ สนามกีฬา ร.ร. บ้านเกาะ และได้รับเกียรติจาก
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่ม CEO  ทักษิณกันทรารมย์ ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และห่างไกลยาเสพติด

ร.ร.บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายรังสฤษดิ์ บุญรอง รอง ผอ. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ใหเกียรติเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 ในโอกาสจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 261 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 โดยมี นายบุญเกิด ทองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 ซึ่งเป็นประธานในการจัดการแข่งขัน พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียนให้การต้อนรับ
ซึ่งการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และห่างไกลยาเสพติด

ประชุมการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนในโครงการ “1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ” ประจำตำบลดู่ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 ได้รับเกียรติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นสถานที่จัดประชุมการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนในโครงการ “1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ” ประจำ ตำบลดู่ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอุดม โพธิ์ขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนในเขตพื้นที่ของตำบลดู่ ได้แก่ นายบุญเกิด ทองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 นายไพรัช ทองสุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) นายปิยะ ทาระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ นายธวัชชัย ไกรษี กำนันตำบลดู่ พร้อมด้วยประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลดู่ เข้าร่วมประชุม และนางสาวศันทณีย์ โคตรวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นกรรมการและเลขานุการ
มติที่ประชุมเห็นชอบให้โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 เป็นโรงเรียนในโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ และคุณครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

โรงเรียนบ้านล้อมิตรภาที่ 226 นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายบุญเกิด ทองสุข พร้อมณะรูและนักเรียน ยินดีต้อนรับ กับคุณครูสิริกันยา ไตรณรงค์ วิชาเอกนาฎศิลป์ และุณรูประดิษฐ์ พละศักด์ ุณรูผู้ทรงุณ่าแห่งแผ่นดิน สาขาดนตรี เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถในด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนะรรมกับวงโปงลางให้โรงเรียนของเราได้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์

นางสาวราตรี บัวจูม เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายปประชาสัมพันธ์ “การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์” ณ ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนประชาธิปไตยในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 ได้จัดกิจกรรมสภานักเรียน ประชาธิปไตยในโรงเรียน

ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดศรีสะเกษเยี่ยมห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง เขต 13 นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ และโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายพิศฐ์ศักดิ์ รัตนวรรณี พร้อมคณะ ได้ออกตรวจเยี่ยมห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้มอบคอมพิวเตอร์ให้กับห้องสมุดเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูล ทางโรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 และคณะกรรมการสถานศึกษา ต้องขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย