นิเทศการจัดการเรียนทางไกล (DLTV)

20 พฤษภาคม 2563

โรงเรียนบ้านโนนแย้

วันที่ 20 พฤษภาคม  2563 

  ผอ.ธีรนันท์  คำคาวี และคณะครูโรงเรียนบ้านโนนแย้ ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศการการดำเนินงานเรียนทางไกล ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

– ท่าน ศน.เสรี  กาหลง

– ท่าน ผอ. วิชิต  บุญเฉลียว และ

– ท่าน ผอ.พงนรินทร์  อาธิบุตร

โรงเรียนบ้านโนนแย้ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี สพฐ.

สินค้าOTOPโรงเรียนบ้านโนนแย้สู่ตลาดนัดชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้านOTOPวัตรวิถี

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติโรงเรียนบ้านโนนแย้

โรงเรียนบ้านโนนแย้ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

โรงเรียนบ้านโนนแย้ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

นำโดย นายโชติ  บุญทน รอง ผอ.สพป.ศก.1  นายถนอม   บัวแก้ว  ผอ.รร บ้านเทิน และ

นางรัตนาภรณ์  สีตะวัน ผอ.รร. บ้านหัวเหล่า