ประชุมผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษา2560

โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ได้จัดกิจกรรม ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ประจำปีการศึกษา2560  โดยท่านผู้อำนวยการ นายพัฒนศักดิ์ บางใบและคณะครู
เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2560

          

กิจกรรมยามเช้า

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งได้จัดกิจกรรมรักษ์การอ่าน ในช่วงหลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติของทุกๆ วัน

อบรมโครงการเยาวชนวัยใส อนาคตไกลเพราะอุ่นไอรักจากครอบครัว

วันนี้ เวลา 09.30 น. วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ท่าน ผอ.เสถียร ลาโพธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า วังหิน 1 ได้เป็นวิทยากรอบรมโครงการเยาวชนวัยใส อนาคตไกลเพราะอุ่นไอรักจากครอบครัว ณ ห้องประชุมดอกพยอม องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ เป้าหมายเพื่อ ป้องกันและลดความเสี่ยงกับปัญหาระหว่างเยาวชนกับครอบครัว

นางสาวอุไรภรณ์  บุตะเคียน ธุรการโรงเรียน  รายงาน

 

กิจกรรมช่วงเช้า..เรื่องเล่าเช้านี้

วันนี้ เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 31 พค.2560 ท่านผอ.ตะวันฉาย  ธนาเดชาไพฑูรย์  โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วังหิน 1 ได้พบปะพูดคุยกับนักเรียน ในกิจกรรม ..เรื่องเล่า เช้านี้ ในหัวข้อ..ปฎิบัติตัวอย่างไร ในฤดูฝน วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักป้องกันตัวเองในช่วงน้ำท่วม ฝนตกหนักและการดูแลสุขภาพที่ถูกวิธี

นางสาวอุไรภรณ์  บุตะเคียน  ธุรการโรงเรียน  รายงาน..

โรงเรียนบ้านนาดีแจกกล้าไม้พะยูง

โรงเรียนบ้านนาดี แจกกล้าไม้พะยูงให้นักเรียนนำกลับไปปลูกที่บ้าน

ปลูกต้นไม้

โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นายพัฒนศักดิ์ บางใบ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้ร่วมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงเรียน

ประชุมผู้บริหาร วันที่ 30 พ.ค. 2560 ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้

กิจกรรมชุมชน

เมื่อวันที่ 29/05/2560 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง นำโดยท่านผู้อำนวยการพัทธนันท์  วรโพด นำคณะครูเยี่ยมให้กำลังใจ คุณพ่อบุญตา หารบุรุษ อดีตประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ช่วงชั้นที่ 1-2

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งได้จัดกิจกรรมลดเพิ่มเวลารู้ ช่วงชั้นที่ 1-2 ซึ่งปีการศึกษา 2560 ไดจัดเป็น 4 ฐาน

กิจกรรมสร้างสรรค์และพัฒนา

ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง ช่วยกันกำจัด และป้องกันปลวก รอบอาคารเรียน และช่วยกันตัดกิ่งไม้ที่ขวางทางสัญจรในโรงเรียน