กิจกรรมฟันสวยยิ้มใส

เมื่อเวลา 12.50.น. วันที่6 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า วังหิน 1 นำโดยท่าน ผอ.เสถียร  ลาโพธิ์ และคณะครูทุกช่วงชั้น มีกิจกรรมโครงการพัฒนาสุขภาวะ คือ กิจกรรมฟันสวย ยิ้มใส (แปรงฟันหลังอาหารเที่ยง)  กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงสุขภาพของตนเอง ซึ่งกิจกรรมนี้นักเรียนให้ความสำคัญและร่วมมือเป็นอย่างดี

นางสาวอุไรภรณ์  บุตะเคียน ( ธุรการโรงเรียน) รายงานข่าว

 

กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 12.00 น. นายสุทัศน์ กิ่งสีดา พนักงานพัสดุ ส.4 โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า วังหิน 1 ได้เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนและคณะครูเนื่องในวันคล้ายวันเกิดและกิจกรรมในครั้งนี้สร้างควา่มประทับใจให้ทั้งนักเรียนและคณะครูเป็นอย่างยิ่ง

นางสาวอุไรภรณ์  บุตะเคียน  (ธุรการโรงเรียน) รายงานข่าว

การเข้าร่วมจัดงานแข่งขันกิจกรรมหม่อนไหม จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง  ตำบลหมากเขียบ   อำเภอเมืองศรีสะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ  ได้เข้าร่วมการจัดงานแข่งขันกิจกรรมหม่อนไหม จังหวัดศรีสะเกษ ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ  โดยโรงเรียนได้ส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ -๓ และคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ผู้อำนวยการศิริพงษ์  เสนาะ   ขอขอบคุณ นักเรียน คณะครูทุกคน           ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนและกรรมการสภานักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธาน              นักเรียนและกรรมการสภานักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  เพื่อให้นักเรียนรู้จักการ          มีส่วนร่วมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและ การเรียนรู้การเป็นผู้นำ ผู้อำนวยการ ศิริพงษ์  เสนาะ             ขอขอบคุณ นักเรียน คณะครูบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้

นักเรียนเข้าร่วมคาราวานวิทยาศาสตร์

วันที่ 7 มิ.ย. 2560 นายเบญจพล พิมาร ครูชำนาญโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมคาราวานวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

โรงเรียนบ้านนาดีเข้าร่วมกิจรรมคาราวานวิทยาศาสตร์

กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม โรงเรียนบ้านนาดีเข้าร่วมกิจรรมคาราวานวิทยาศาสตร์

โครงการแบบโรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านก้านเหลืองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนศีล ๕     ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ได้จัดกิจกรรมทำบุญทุกวันศุกร์โดยให้นักเรียนแต่ละช่วงชั้นไปถวายภัตตาอาหารเพล โดยเริ่มวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นหน้าที่ของช่วงชั้น๒ คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  ผู้อำนวยการ ศิริพงษ์   เสนาะ   ขอขอบคุณผู้ปกครอง นักเรียน และคณะครูที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

โครงการต้นแบบโรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านก้านเหลืองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ได้จัดกิจกรรมทำบุญทุกวันศุกร์โดยให้นักเรียนแต่ละช่วงชั้นไปถวาย    ภัตตาอาหารเพล โดยเริ่มวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นหน้าที่ของช่วงชั้น อนุบาล ๑-๒        ผู้อำนวยการ ศิริพงษ์   เสนาะ   ขอขอบคุณผู้ปกครอง นักเรียน และคณะครูที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

คะแนนสอบ NT คะแนนสูงอันดับ 1 ระดับเขต

เด็กหญิงภัทรธิดา  สมไผ่ล้อม นักเรียนโรงเรียนบ้านมะกรูด ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ มีผลคะแนนสอบ NT อันดับ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

ต้อนรับคณะ อ.ถนอม ดีสร้อยและคณะ

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านมะกรูดและโรงเรียนในกลุ่ม CEO มิตรภาพ ได้มีโอกาสต้อนรับ อ.ถนอม  ดีสร้อย พร้อมคณะ เดินทางมา “มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านมะกรูดและนักเรียนในกลุ่มมิตรภาพกันรารมย์  จำนวน  126  ทุน  อุปกรณ์กีฬา  และงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษา “