กิจกรรมวันภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่ง ชาติ โดยมีนางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ เป็นประธานในพิธี โดยมีการแสดงต่างๆของแต่ละชั้น เพื่อให้มีการกล้าแสดงออก การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง ตระหนักในภาษาและภาคภูมิใจในภาษาไทยของเรา

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ จัดพิธีถวายพระพระชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่
จัดพิธีถวายพระพระชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดี ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 และเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อให้ข้าราชการได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาท


ขอขอบคุณคณะผู้นิเทศโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 3 ดาว

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ได้ต้อนรับคณะนิเทศโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 3 ดาว ทางโรงเรียนบ้านหนองไผ่พร้อมผู้บริหารและคณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ขอขอบคุณคณะผู้นิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม เป็นอย่างสูงที่ได้ให้กำลังใจ คำแนะนำที่ดีให้กับโรงเรียนบ้านหนองไผ่ จะได้พัฒนาโรงเรียนต่อไป

นิเทศโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ได้ต้อนรับคณะนิเทศติดตามโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ขอขอบคุณคณะนิเทศ ที่ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองไผ่จะนำไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และจ่ายเงินอุดหนุนเด็กยาก ภายใต้สถานการณ์ โควิค ๑๙ ทำการมอบโดยท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ และมีการมอบทุนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่จบการศึกษาทั้งหมด ๑๐ คน และมีพระครูสันติธรรมานุวัตร รักษาการณ์เจ้าคณะอำเภอเมืองศรีสะเกษ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ด้วย ทั้งนี้มีผู้ใหญ่ใจดีมอบจักรยานยนต์ ให้กับนักเรียนที่ต่างหมู่บ้านมาเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ทั้งหมด ๓ คัน ทางโรงเรียนบ้านหนองไผ่ขอขอบคุณทาง อสม.หนองไผ่ที่ทำการตรวจวัดอุณภูมิให้แก่คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อความปลอดภัยจากโรคโควิค ๑๙ และขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มอบจักรยานยนต์ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่และทุนในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป

ออกนิเทศติดตามการเรียนออนไลน์ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๑ ออกนิเทศติดตามการเรียนออนไลน์ ที่โรงเรียนบ้านหนองไผ่ เพื่อทราบแนวทางการเรียนการสอนออนไลน์ และวิธีการแก้ปัญหาให้กับนักเรียน และเยี่ยมชมการเรียนในบ้านนักเรียน ทางโรงเรียนบ้านหนองไผ่ขอขอบคุณคณะนิเทศติดตามที่ให้คำแนะนำในการจัดการเรียนออนไลน์ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียน

แจกใบงาน-ใบความรู้ในการเรียน การสอนทางออนไลน์

คณะครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ได้ทำการแจกใบงาน – ใบความรู้ในการเรียนการสอนทางออนไลน์ให้กับนักเรียนเพื่อใช้ในการเรียนทางออนไลน์ในวันที่ 18 พฤษภาคม ๒๕๖๓ ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิค ๑๙ เพื่อสร้างความพร้อมก่อนเปิดความเรียน

สำรวจข้อมูลการเรียนทางไกลออกเยี่ยมบ้าน /เก็บข้อมูล/ทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง /แนะนำช่องทางการรับชม/

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริให้คณะครูสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลนักเรียน เตรียมความพร้อมเรียนทางออนไลน์ และศึกษาวิธีการแก้ปัญหาความไม่พร้อมเรียนทางออนไลน์ การพบปะผู้ปกครอง สร้างความเข้าใจในการเรียนออนไลน์ ทั้งนี้ได้รับการตอบรับทางผู้ปกครองเป็นอย่างดี เพื่อให้ลูกหลานได้เรียนทางออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค ๑๙ยกเสาเอกเสาโทอาคารเรียน

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะศิษย์เก่าบ้านหนองไผ่ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชาวบ้านหนองไผ่ทุกท่าน ได้มีการทำพิธียกเสาเอกเสาโทอาคารเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ และมีคณะผ้าป่าสายครูบุรมณ์ โคตรพันธ์ และครอบครัว ได้นำเงินผ้าป่ามาสมทบสร้างอาคารเรียน ทางโรงเรียนบ้านหนองไผ่ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้

รู้ทัน ป้องกัน โรคโควิค ๑๙

วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ มีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่ ได้มาให้ความรู้นักเรียนได้รู้ทัน ป้องกัน โรคโควิค ๑๙ ในสถานศึกษาให้นักเรียนได้ป้องกันจากโรคโควิคและหยุดการแพร่กระจายเชื้อโรค เช่น กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ เสมอ และสาธิตการล้างมือ การใส่หน้ากาก ให้นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทางโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ขอขอบคุณทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่ให้ความรู้แก่นักเรียน