ขอขอบคุณท่านผู้สนับสนุนการศึกษา

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ในการปูกระเบื้องโรงอาหาร ให้ …