ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

เวลา09.30-12.30 น. วันที่ 25 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านคอนกาม กลุ่ม CEO. ยางชุมน้อย โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.เฉลิมเกียรติ ใสกระจ่าง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา2561 เรื่องรายงานโครงการและการจัดกิจกรรมของโรงเรียน เพื่อรับทราบร่วมกัน ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ขอขอบคุณครับ

คณะกรรมการติดตามแก้ไขและช่วยเหลือการใช้อินเตอร์เนต

วันที่ 25 มกราคม 2561 คณะกรรมการตรวจติดตามแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือการใช้อินเตอร์เนตในโรงเรียน ได้ตรวจติดตามการใช้อินเตอร์เนตโรงเรียนบ้านคอนกาม นำโดยท่าน ผอ.ชาติชาย นามวงษ์ ประธานกลุ่มซีอีโอ.ยางชุมน้อย ท่านผอ.สรวิิทย์ นามวงษ์ และคณะกรรมการทุกท่าน ได้ให้ข้อแนะนำต่างๆ ขอขอบคุณครับ

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 โรงเรียนบ้านคอนกาม กลุ่ม CEO. ยางชุมน้อย โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.เฉลิมเกียรติ  ใสกระจ่าง  ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา1/2561 เรื่องโครงการและการจัดกิจกรรมของโรงเรียน เพื่อรับทราบร่วมกัน ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ขอบคุณครับ

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 โรงเรียนบ้านคอนกาม กลุ่ม CEO. ยางชุมน้อย โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.เฉลิมเกียรติ  ใสกระจ่าง  ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา1/2561 เรื่องโครงการและการจัดกิจกรรมของโรงเรียน เพื่อรับทราบร่วมกัน ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ขอบคุณครับ

กิจกรรมวันครู ประจำปี2561

กลุุ่ม CEO.ยางชุมน้อย จัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2561 วันที่ 15 มกราคม 2561 ภาคเช้า กิจกรรมด้านกีฬา ภาคค่ำพบเพื่อนครูร่วมรับประทานอาหาร วันที่ 16 มกราคม 2561 พิธีการวันครู

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2561

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 โรงเรียนบ้านคอนกามร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกาม ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กไทยได้แสดงออกทักษะ
ด้านต่างๆ คำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี2561 รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 09.30 – 12.30 น.โรงเรียนบ้านคอนกาม โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.เฉลิมเกียรติ ใสกระจ่าง ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เรื่องโครงการและกิจกรรมของโรงเรียน พร้อมเลี้ยงต้อนรับพนักงานราชการคนใหม่ ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ขอบคุณครับ

กิจกรรมลูกเสือ59 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านคอนกาม

เมื่อวันที่ 22-24 มกราคม 2560 โรงเรียนบ้านคอนกาม ได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หลากหลายกิจกรรม ดังแฟ้มภาพ