จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ ๑๓ มิถุนายน 2567กิจกรรม : พิธีไหว้ครูวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านลิงไอนำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวพีรญา พันธสีมา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมน้อมวันทาบูชาครูเนื่องในวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและความเคารพต่อครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กิจจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติวันที่ 29 พฤษภาคม 2567วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านลิงไอ นำโดยท่านผู้อำนวยการพีรญา พันธสีมา ร่วมกับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 1 คน 1 ต้น เนื่องในวันต้นไม้ประจำปี ของชาติ 2567 โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน้าเสาธง เพื่อปลูกฝังการรักสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียน

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม : “นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียน 1/2567”วันที่ 16 พฤษภาคม 2567วันพฤหัสบีที่ 16 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านลิงไอขอขอบพระคุณท่านศึกษานิเทศก์ ศันธณีย์ โคตรวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ที่ได้ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม ความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 ขอขอบพระคุณอย่างสูง

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม : “นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียน 1/2567”วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 วันพฤหัสบีที่ 16 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านลิงไอขอขอบพระคุณท่านศึกษานิเทศก์ ศันธณีย์ โคตรวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ที่ได้ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม ความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 ขอขอบพระคุณอย่างสูง

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม : การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2567วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 13 พฤษภาคม 2567กิจกรรม : ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 1/2567

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านลิงไอ นำโดยผู้อำนวยก …

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 7 พฤษภาคม 2567กิจกรรม : “ KICK OFF ” สุขาดี มีความสุข

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 22 – 23 เมษายน 2567“อบรมหลักสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาการสอน” โรงเรียนในโครงการประทีปเด็กไทย มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ กลุ่ม 21 ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 44 วัดสุปัฏนารามวรวิหาร จังหวัดอุบลราชธานีวันที่ 22 – 23 เมษายน 2567 นำโดยนางสาวพีรญา พันธสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูเข้ารับการอบรม“หลักสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาการสอน”โรงเรียนในโครงการประทีปเด็กไทย มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ กลุ่ม 21” ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 44 วัดสุปัฏนารามวรวิหาร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมตามหลักพุทธศาสนาสืบไป

วันที่ 21 มีนาคม 2567 นายสมยง แสงจันทร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติประจำทุกปี เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักเรียน การแสดงความรัก ความผูกพันธ์ ระหว่างครูและนักเรียนโดยมีพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย (อนุบาล 3) และมอบประกาศนียบัตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักเรียน การแสดงความยินดีระหว่างพี่น้อง การมอบของที่ระลึก ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านลิงไอ