มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

         วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนบ้านสว่าง นำโดยท่านผู้อำนวยการศิรินทิพย์วรา  แสงม่วง ซึ่งในวันนี้โรงเรียนได้เปิดเรียนและการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 แบบ On Site ภายใต้มาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ตามเงื่อนไขข้อกำหนดของ 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC), 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และแนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา เพื่อความปลอดภัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน

และผู้ปกครอง

การนิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนบ้านสว่าง นำโดยท่านผู้อำนวยการศิรินทิพย์วรา  แสงม่วง ซึ่งในวันนี้โรงเรียนได้รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้มาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ซึ่งนำโดยท่านผู้อำนวยการตะวันฉาย ธนาเดชาไพฑูรย์ ประธานกลุ่ม CEO วังหิน 1 ท่านผู้อำนวยการสมพรศรี ชาติมนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายฯ และท่านศึกษานิเทศก์วยุรีย์  ศิริโชติ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 ทางโรงเรียนบ้านสว่างขอขอบพระคุณท่านที่มานิเทศติดตาม และให้คำแนะนำ เสนอแนะอย่างกัลยาญาณมิตร

นักเรียนรับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1

         วันที่ 29 ตุลาคม 2564 โรงเรียนบ้านสว่าง นำโดยท่านผู้อำนวยการศิรินทิพย์วรา  แสงม่วง ได้มอบหมายให้คณะครูนำนักเรียนที่มีอายุครบ 12 ปีขึ้นไป ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6–ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 35 คน เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1 ณ โรงเรียนนครศรีลำดวน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

การประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 โรงเรียนบ้านสว่าง นำโดยท่านผู้อำนวยการศิรินทิพย์วรา  แสงม่วง ได้ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เพื่อให้มีความปลอดภัยในการมาโรงเรียนของครูและบุคลากร นักเรียนตลอดจนผู้ปกครอง

รร.บ้านกระหวันโนนเจริญ ขอขอบพระคุณ นายอดิศร สังข์แก้ว ผอ.รร.บ้านตำแยฯ ประธานกลุ่ม CEO พยุห์ นางทอปัด บุษบงก์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.1 นางกุลจิรา ไตรภูมิ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ สพป.ศก.1 และ นางสาวอิษยา พรมสามสี ผอ.รร.บ้านร่องสะอาด ที่ได้มาเยี่ยมชม นิเทศ ติดตามและให้กำลังใจ ความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของโรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ ในวันนี้ค่ะ

การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 คณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนแกด ต้อนรับ คณะการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นำโดย

นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายเศรษฐโชค บุญเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา และ นางจนาวรรณ เมธาภัทรกุล ศึกษานิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

นิเทศให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนแกด ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

รับการนิเทศ ติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

การอบรมแนวคิดการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กผ่านกระบวนการหลักสูตรการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพ