มิสชาสุขสมบูรณ์ เพื่อเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

พิธีมิสชาสุขสมบูรณ์ เพื่อเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ของ นายพัชระ วงค์เจริญ

จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564